Общинска администрация Средец / Република България

Съобщение

Регистрация на настанени чужди граждани

На основание чл.28, ал.3 от Закона за чужденците, физическо или юридическо лице, предоставило подслон на чужденец, следва в срок до 3 дни след предоставянето на подслона писмено да уведомява службата за административен контрол на чужденците или районното управление на Министерството на вътрешните работи по местонахождението си. За настанените лица следва да бъдат съобщени: имена, датата на раждане, гражданството, номера и серията на документа за самоличност на чужденеца.

Физическо лице, което не изпълни задълженията си по чл. 28. Се наказва с глоба от 100 до 1 000 лв. За юридически лица санкциите са в размер от 500 до 5 000 лв.

Контакти за връзка свързани със сигнали, въпроси и предложения относно организацията при осигуряване навременна и пълноценна помощ в подкрепа на украински граждани, бежанци от войната, които пристигат на територията на община Средец

Централа: 05551/69-94; 69-96

Специалист ОМП:05551/69-94 вътр. 219

e-mail: [email protected]

Споделяне: