Общинска администрация Средец / Република България

Съобщение

ПРОТОКОЛ ЗА ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ НА ПЪРВИ ЕТАП /преглед на кандидатурите по документи/ В ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР ПО ПРОЕКТ

„Бъдеще сега: Предоставяне на интегрирани услуги за ранно детско развитие н община Средец“ - Договор BG05M9OP001-2.004-0038-С04, по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.004 “Услуги за ранно детско развитие“, приоритетна ос 2: „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“ по Оперативна програма Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020

Услуга

"Допълнителна педагогическа подготовка за повишаване на училищната готовност на децата за равен старт в училище";

Днес, 11. 06. 2021 г., Комисия, назначена със заповед № 368/11. 06. 2021 г на Кмета на Община Средец, за разглеждане на постъпили документи за заемане на длъжности по трудов договор в Услуга"Допълнителна педагогическа подготовка за повишаване на училищната готовност на децата за равен старт в училище", се събра и разгледа постъпилите заявления и реши да допусне/ не допусне до втори етап на подбора следните кандидати:

  1. 1. Допуснати кандидати за длъжност Педагог

Име, презиме, фамилия на кандидата

Представени ли са всички документи, които се изискват по обявата

Съответствие на кандидата с обявените основни и специфични изисквания за длъжността

Основание за недопускане

Дата и час за интервю

Пламена Димитрова Ненкова

да

да

не

15. 06. 2021

10. 00 часа

Гинка Петкова Арабаджиева

да

да

не

15. 06. 2021

10. 15 часа

Нина Андреева Янчева

да

да

не

15.06.2021 10.30 часа

1. 2. Недопуснати кандидати за длъжност Педагог: няма

  1. Медиатор/помощник възпитател

Име, презиме, фамилия на кандидата

Представени ли са всички документи, които се изискват по обявата

Съответствие на кандидата с обявените основни и специфични изисквания за длъжността

Основание за недопускане

Дата и час за интервю

Мирела Георгиева Димитрова

да

да

не

15. 06. 2021

10. 45 часа

Деспа Илиева Модестева

да

да

не

15.06.2021

11.00 часа

Марина Веселинова Димитрова

да

да

не

15.06.2021

11.15 часа

2. 2. Недопуснати кандидати за длъжността Медиатор/помощник възпитател : няма

Допуснатите кандидати до втори етап на подбора следва да се явят в указаните за всеки от тях ден и час за провеждането на интервю в Община Средец, зала № 202, ет. 2.

Председател: /п/

Членове:

  1. /п/
  2. /п/

Споделяне: