Общинска администрация Средец / Република България

Съобщение

Община Средец изпълнява проект BG05M9OP001-6.004-0029-C01 «Патронажна грижа в община Средец», по процедура BG05M9OP001-6.004 “Патронажна грижа + Компонент 2”, по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020г., финансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд на стойност 127 359.96 лева.

Проектът се изпълнява за срок от 6 месеца от 11.03.2022г. до 11.09.2022г.

Основна цел на проекта: Целта на проекта е да се осигури подкрепа чрез предоставяне на патронажни грижи за възрастни хора и лица с увреждания чрез услуги в домашна среда, както и подкрепа за адаптиране на социалните услуги, делегирани от държавата дейности във връзка с разпространението на COVID-19.

Проекта предоставя дейности в две направления:

НАПРАВЛЕНИЕ 1 – дейност Патронажна грижа, която осигурява подкрепа чрез предоставяне на патронажни грижи за възрастни хора и лица с увреждания чрез услуги в домашна среда;

и НАПРАВЛЕНИЕ 2 – дейност Превенция на COVID-19 в социалните услуги, делегирани от държавата дейности, която оказва подкрепа за адаптиране на социалните услуги, делегирани от държавата дейности във връзка с разпространението на COVID-19.

Проекта обслужва лицата от следните целеви групи:

- хора с увреждания, възрастни хора в невъзможност от самообслужване, лица над 54 г., други уязвими групи, вкл. лица поставени под карантина във връзка с COVID-19; лица от рисковите групи за заразяване с COVID-19.

По НАПРАВЛЕНИЕ 2 – дейност Превенция на COVID-19 в социалните услуги, делегирани от държавата дейности, включваща следните мерки:

Подкрепата, която се оказва по НАПРАВЛЕНИЕ 2 – дейност Превенция на COVID-19 в социалните услуги, делегирани от държавата дейности се изразява в почистване и дезинфекция на сградния фонд от назначените 12 души помощен персонал за всички СУ ДДД, намиращи се на територията на Община Средец, а именно: Център за обществена подкрепа, Дом за стари хора, Дневен център за деца с увреждания, ЦНСТДБУ 1, ЦНСТДБУ 2, ЦНСТДБУ 3, ДПЛУИ с. Факия и Кризисен център за деца преживели насилие.

Споделяне: