Общинска администрация Средец / Република България

Съобщение

ПРОТОКОЛ ЗА КЛАСИРАНИТЕ КАНДИДАТИ

В ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ ПО ПРОЕКТ

„Бъдеще сега: Предоставяне на интегрирани услуги за ранно детско развитие н община Средец“ - Договор BG05M9OP001-2.004-0038-С04, по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.004 “Услуги за ранно детско развитие“, приоритетна ос 2: „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“ по Оперативна програма Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020.

Днес, 15. 06. 2021 г., Комисия, назначена със заповед № 368/11. 06. 2021 г на Кмета на Община Средец, за провеждане на конкурс за подбор на персонал за Услуга

"Допълнителна педагогическа подготовка за повишаване на училищната готовност на децата за равен старт в училище", проведе интервюта с допуснатите на първи етап кандидати и постави оценки, съобразно изискванията и регламентираните оценъчни карти. Максимално допустимите точки за класиране на кандидатите са 100 , а минимално изискуемите – 80. Всеки член на комисията попълни таблица за оценка на кандидатите и след обобщаването Комисията обявява следните резултати:

Списък на класираните кандидати:

Длъжност

Име , презиме и фамилия на кандидата

Брой точки /ср.аритметично/

1

Педагог

Пламена Димитрова Ненкова

100

2

Педагог

Гинка Петкова Арабаджиева

100

3

Педагог

Нина Андреева Янчева

96,4

1

Помощник възпитател/медиатор

Мирела Георгиева Димитрова

91,7

2

Помощник възпитател/медиатор

Марина Веселинова Димитрова

86,7

3

Помощник възпитател/медиатор

Деспа Илиева Модестева

82,6

Комисията предлага с класираните кандидати на Първо и Второ място да бъдат сключени трудови договори за работа по Проект „Бъдеще сега: Предоставяне на интегрирани услуги за ранно детско развитие н община Средец“ - Договор BG05M9OP001-2.004-0038-С04

Председател:/ п/

Членове:

1./п/

2./п/

Споделяне: