Общинска администрация Средец / Република България

Съобщение

МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА

Програма „Развитие на човешките ресурси“

Списък на лицата, подали заявление за работа

за длъжност Домашен помощник и недопуснати до интервю,

по проект BG05SFPR002-2.001-0170-C01 „Грижа в дома в община Средец”

  1. Деспа Иванова Шиварова – няма приложен документ за образование.

Всяко кандидатствало лице има право да подаде възражения по резултата от оценката и класирането до Комисията за разглеждане на жалби и сигнали, не по-късно от 7 /седем/ дневен срок след излагане на списъка.

Споделяне: