Общинска администрация Средец / Република България

Съобщение

Списък на класираните кандидати след проведено интервю

по проект BG05SFPR002-2.001-0170-C01 „Грижа в дома в община Средец”

За длъжност Домашен помощник:

  1. Еленка Петрова Тодорова – 60т.
  2. Донка Иванова Асенова – 60т.

Не явил се на интервю – Цонка Тодорова Жекова

Трудови договори за позиция Домашен помощник ще бъдат сключени с лицата от № 1 до № 2 вкл. Моля, горепосочените лица да представят медицинско за работа, свидетелство за съдимост, извлечение на банкова сметка и трудова книжка до 07.04.2023г.

Всяко кандидатствало лице има право да подаде възражения по резултата от оценката и класирането до Комисията за разглеждане на жалби и сигнали, не по-късно от 7 /седем/ дневен срок след излагане на списъка.

Споделяне: