Общинска администрация Средец / Република България

Съобщение

МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА

Програма „Развитие на човешките ресурси“

за напредъка на проект „Грижа в дома в община Средец“

Кметът на Община Средец Инж. Иван Кичев подписа Допълнително споразумение към Договор BG05SFPR002-2.001-0170-C01 „Грижа в дома в община Средец“, процедура BG05SFPR002-2.001 – „Грижа в дома“, по Програма "Развитие на човешките ресурси" 2021-2027 г. С Допълнителното споразумение се удължава предоставянето на услугите за още шест месеца по проект „Грижа в дома в община Средец“, като по този начин се постига непрекъснатост на услугите и осигуряване на подкрепа на лицата от целевата група.

Основната цел на проекта е да осигури подкрепа в домашна среда за лица с увреждания и възрастни хора, зависими от грижа, живеещи на територията на общината, изразяваща се в предоставяне на мобилни интегрирани здравно-социални услуги.

Целевите групи, които попадат в обхвата на проекта са:

  • хора с увреждания;
  • възрастни хора в невъзможност от самообслужване;
  • служители на доставчици на социални и интегрирани здравно-социални услуги - 28 лица, предоставящи услугата "Грижа в дома".

От стартирането на проекта /13.04.2023г./ до сега назначеният персонал предоставя интегрирани здравно-социални услуги в домашна среда на 150 потребителя.

По изготвен график домашните помощници, психологът и медицинските специалисти посещават домовете на потребителите и предоставят услуги, които са разписани в проектните дейности. Шофьорите осигуряват превоза на членове на екипа до адресите на потребителите. За предоставянето на мобилните интегрирани здравно-социални услуги потребителите не заплащат такса.

Съгласно сключеното Допълнително споразумение срокът за реализация на проекта се удължава до 13.10.2024г. Общата стойност на проект „Грижа в дома в община Средец“ възлиза на 752 444, 87 лева. Проектът се реализира по програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027 г., с финансовата подкрепа на Европейския съюз.

image.png

Споделяне: