Общинска администрация Средец / Република България

Съобщение

МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА

Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027

Списък на класираните кандидати след проведено интервю

по проект BG05SFPR002-2.001-0170-C02 „Грижа в дома в община Средец”

За длъжност Домашен помощник:

  1. Светлана Божилова Иванова – 60т.
  2. Ваня Иванова Стойкова – 59т.

Трудов договор за позиция Домашен помощник ще бъде сключен с лицето под № 1. Моля, горепосоченото лице да представи медицинско за работа, свидетелство за съдимост, извлечение на банкова сметка и трудова книжка до 17.00 часа на 17.05.2024г.

Всяко кандидатствало лице има право да подаде възражения по резултата от оценката и класирането до Комисията за разглеждане на жалби и сигнали, не по-късно от 7 /седем/ дневен срок след излагане на списъка.

image.png

Споделяне: