Общинска администрация Средец / Република България

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Община Средец

съобщава, че във връзка с изискванията на чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда, в Община Средец е постъпила информация съгласно „Промени при добива и първична преработка на подземни богатства - строителни материали (варовици) в находище "Богданово - запад" и изграждане на трошачно-сортировъчна инсталация в имоти с № 04621.135.1 и 04621.135.2 по КК на с. Богданово, община Средец“.

Възложител: "Ейч Би Минералс" ООД

Писмени становища и мнения се приемат на адрес: гр. Средец, пл. „България“ № 8, тел.:05551/6996; Е-mail: [email protected]

Споделяне: