Общинска администрация Средец / Република България

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРОЕКТ "ТОПЪЛ ОБЯД В ГРАД СРЕДЕЦ"

Във връзка с изпълнение на проект „Топъл обяд в град Средец“, по Операция BG05SFPR003-1.001 „Топъл обяд“ по Програма за храни и основно материално подпомагане 2021-2027, съфинансирана от Европейски социален фонд плюс, Община Средец уведомява потребителите на услугата „Топъл обяд”, че след извършена проверка и получен отговор от Дирекция „Социално подпомагане“ гр. Бургас, поради висок доход /над 526,00лв./ отпадат 7 /седем/ потребители, считано от 28.03.2024г.

Считано от 28.03.2024г. ще бъдат влючени 7 кандидат-потребители, които отговарят на критериите и изискванията за ползване на услугата и попадат в определените целеви групи от „Списък с чакащи потребители“.

Община Средец напомня на своите граждани, че процедурата за прием на документи за кандидат-потребители на услугата „Топъл обяд” е отворена през целия период на реализирането на проекта до 21.09.2025г. Документи се подават всеки делничен ден от 08.00 до 16.00 часа. Най-нуждаещите се потребители ще бъдат определени след преценка на допустимост, извършена от Дирекция „Социално подпомагане“ – гр. Бургас.

Заявление-декларация и декларация за съгласие за разкриване на данъчна и осигурителна информация могат да бъдат предоставени на хартия от сградата на Домашен социален патронаж, намираща се в гр. Средец, ул.“Васил Коларов“ № 28, партерен етаж. Лицата, подали заявления-декларации и попадащи в горепосочените целеви групи, ще бъдат включени допълнително при наличие на свободни места.

Споделяне: