Общинска администрация Средец / Република България

Заповед № 584 / 8.05.2024 г.

На основание чл. 44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Заповед № РД 11-1019/17.04.2024 г. на Министър на земеделието и храните, и Наредба № ДВ-103 от 21.08.2006 г. за мерките за профилактика, ограничаване и ликвидиране на болестта инфлуенца (грип) по птиците,

Н А Р Е Ж Д А М:

1. Представители на ТП на Държавно горско стопанство Средец, ОП „Общински гори“, Ловно-рибарските дружества и официален ветеринарен лекар на Община Средец, да осъществят съвместни проверки за наличие на болни или умрели диви мигриращи или синантропни птици.

2. Забранявам отглеждането на открито на всички видове и категории птици в стопанства лични дворове, до отмяна на заповед № РД 11-1019/17.04.2024 г. на Министър на земеделието и храните.

3. ТП на Държавно горско стопанство Средец и Ловно-рибарските дружества да засилят надзора при дивите птици.

4. Кметове и км. наместници съвместно с обслужващите ветеринарни лекари, да проведат информационна кампания на собствениците на домашни птици, за клиниката на заболяването инфлуенца (грип) по птиците.

5. Кметове и кметски наместници да осъществяват контрол по спазване забраната за отглеждане открито на всички видове и категории птици в стопанства лични дворове.

6. Собствениците на домашни птици незабавно да уведомят обслужващия обекта ветеринарен лекар или кмета/км. наместник на населеното място при отклонение в здравословното състояние на отглежданите птици, или при завишена смъртност.

7. Забранявам провеждането на пазари или други събирания на домашни или други птици на територията на община Средец;

Настоящата заповед да се доведе до знанието на длъжностните лица: официален ветеринарен лекар на Община Средец, гл. експерт в Дирекция ИРЗГ и УЕПП, Директор на ТП на ДГС Средец, Директор на ОП „Общински гори“ гр. Средец, председателите на ЛРД, кметовете и км. наместници за сведение и изпълнение.

Контрола по изпълнение на заповедта възлагам на Официален ветеринарен лекар на Община Средец и гл. експерт в Дирекция ИРЗГ и УЕПП.

ИНЖ. ИВАН КИЧЕВ

Кмет на Община Средец

Изготвил:

Маргарита Стойчева

Директор дирекция ИРЗГ и УЕПП

Споделяне: