Общинска администрация Средец / Република България

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за заемане на длъжността Директор на детска градина – с. Орлинци

ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ

СПИСЪК

на допуснатите и недопуснатите кандидати за заемане на длъжността

Директор на детска градина – с. Орлинци

Конкурсната комисия, определена със 3аповед 313/25.05.2022 год. на Кмета на Община Средец реши:

Допуска до конкурс Таня Николова Тодорова

Допуснатият до конкурса кандидат трябва да се яви на тест на 12.07.2022 год. от 10.00 часа в сградата на Община Средец, зала № 2, ет.2

Председател на конкурсната комисия: п

Сергей Стоилов

04.07.2022г.

Споделяне: