Заповед № 458 / 27.03.2024 г.

Заповед № 458 / 27.03.2024 г.

На основание чл.14, ал.1 и 2 от ЗОС, чл.24а, ал.5 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, чл.26, чл.27, чл.63, чл.64 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост, Решения №818/31.05.2023 год. и №90/29.02.2024 год. на Общински съвет на община Средец

повече
Заповед № 423/ 12.03.2024 г.

Заповед № 423/ 12.03.2024 г.

На основание чл. 14, ал.1 от ЗОС, чл.64, ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост З А П О В Я Д В А М: 1. Да се проведе публично оповестен търг с тайно ...

повече
Конкурс за заемане на длъжността: „Ръководител звено „Вътрешен одит” в общинска администрация Средец

Конкурс за заемане на длъжността: „Ръководител звено „Вътрешен одит” в общинска администрация Средец

На основание Заповед № 289/07.02.2024г. на кмета на община Средец, чл. 10а, ал. 1 от Закона за държавния служител (ЗДСл) и чл. 13, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (НПКПМДС) ОБЯВЯВАМ

повече
Kонкурс за заемане по трудово правоотношение на длъжността “главен архитект” в Общинска администрация – община Средец

Kонкурс за заемане по трудово правоотношение на длъжността “главен архитект” в Общинска администрация – община Средец

На основание чл. 90, ал.2 и чл. 91 от Кодекса на труда, във връзка с чл.5, ал.2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) и чл.7, ал.12 и §1 от Преходните и заключителни разпоредби на Наредбата за прилагане на Класификатора на длъжностите в администрацията и Заповед № 290/25.01.2024г. ОБЯВЯВАМ

повече
Заповед № 284 / 19.01.2024 г.

Заповед № 284 / 19.01.2024 г.

На основание чл.14, ал.1 и 2 от ЗОС, чл.24а, ал.5 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, чл.26, чл.27, чл.63, чл.64 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост и Решение №28/20.12.2023 год. на Общински съвет на община Средец

повече
Заповед № 271 / 18.01.2024 г.

Заповед № 271 / 18.01.2024 г.

На основание чл. 35, ал.1 от ЗОС, чл.64 ал.1 и ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост, и Решения № 30 и 31/ 20.12.2023 г. на Общински съвет-гр.Средец. З А П О В Я Д В А М:

повече
Заповед № 272 / 18.01.2024 г.

Заповед № 272 / 18.01.2024 г.

На основание чл. 14, ал.1 от ЗОС, чл.64, ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост З А П О В Я Д В А М: 1. Да се проведат публично оповестени търгове с ...

повече
Заповед № 273 / 18.01.2024 г.

Заповед № 273 / 18.01.2024 г.

На основание чл. 37, ал.1 от ЗОС, чл.45 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост, и Решение № 24/ 20.12.2023 г. на Общински съвет-гр.Средец. З А П О В Я Д В А М:

повече
Заповед № 952 / 23.10.2023 г.

Заповед № 952 / 23.10.2023 г.

На основание чл. 35, ал.1 от ЗОС, чл.64 ал.1 и ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост и Решение № 903/ 20.09.2023 г. на Общински съвет-гр.Средец. З А П О В Я Д В А М:

повече
Заповед № 872 / 28.09.2023 г.

Заповед № 872 / 28.09.2023 г.

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 от ЗОС, във връзка с§12, от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за водите, чл.13А, чл.63 и чл. 64 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост и Решение № 877/30.08.2023 год. на ...

повече