Заповед № 952 / 23.10.2023 г.

Заповед № 952 / 23.10.2023 г.

На основание чл. 35, ал.1 от ЗОС, чл.64 ал.1 и ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост и Решение № 903/ 20.09.2023 г. на Общински съвет-гр.Средец. З А П О В Я Д В А М:

повече
Заповед № 872 / 28.09.2023 г.

Заповед № 872 / 28.09.2023 г.

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 от ЗОС, във връзка с§12, от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за водите, чл.13А, чл.63 и чл. 64 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост и Решение № 877/30.08.2023 год. на ...

повече
Заповед № 867 / 27.09.2023 г.

Заповед № 867 / 27.09.2023 г.

На основание чл. 35, ал.1 от ЗОС, чл.64 ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, правление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост и Решение №881/30.08.2023 г. на Общински съвет на община Средец З А П О В Я Д В А М: Да се проведе ...

повече
Заповед № 868 / 27.09.2023 г.

Заповед № 868 / 27.09.2023 г.

На основание чл. 35, ал.1 от ЗОС, чл.64 ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, правление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост и Решение №880/30.08.2023 г. на Общински съвет на община Средец З А П О В Я Д В А М: Да се проведе ...

повече
Заповед № 866 / 27.09.2023 г.

Заповед № 866 / 27.09.2023 г.

На основание чл.14, ал.1 и 2 от ЗОС, чл.24а, ал.5 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, чл.26, чл.27, чл.63, чл.64 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост и Решение №882/30.08.2023 год. на Общински съвет на община Средец

повече
Заповед № 719 / 28.08.2023 г.

Заповед № 719 / 28.08.2023 г.

На основание чл. 35, ал.1 от ЗОС, чл.64 ал.1 и ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост и Решение № 853 и Решение № 854 от 26.07.2023 г. на Общински съвет-гр.Средец. З А П О В Я Д В А М:

повече
Заповед № 718 / 28.08.2023 г.

Заповед № 718 / 28.08.2023 г.

На основание чл. 14, ал.1 от ЗОС, чл.64, ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост З А П О В Я Д В А М: 1. Да се проведат публично оповестени търгове с тайно наддаване за ...

повече
Заповед №709 / 22.08.2023 г.

Заповед №709 / 22.08.2023 г.

На основание чл. 35, ал.1 от ЗОС, чл.64 ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, правление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост и Решение №855/26.07.2023 г. на Общински съвет на община Средец З А П О В Я Д В А М: Да се проведе ...

повече
Заповед №543 / 23.06.2023 г.

Заповед №543 / 23.06.2023 г.

На основание чл. 35, ал.1 от ЗОС, чл.64 ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, правление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост и Решение №814/31.05.2023 г. на Общински съвет на община Средец З А П О В Я Д В А М: Да се проведе ...

повече
Заповед №544 / 23.06.2023 г.

Заповед №544 / 23.06.2023 г.

На основание чл. 35, ал.1 от ЗОС, чл.64 ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, правление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост и Решение №813/31.05.2023 г. на Общински съвет на община Средец З А П О В Я Д В А М: Да се проведе ...

повече