Заповед № 754 / 27.06.2024 г.

Заповед № 754 / 27.06.2024 г.

На основание чл. 56, ал.1, във вр. с ал. 2, във вр. с ал. 3 и ал. 4 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост З А П О В Я Д В А М:

повече
Заповед № 753 / 27.06.2024 г.

Заповед № 753 / 27.06.2024 г.

На основание чл. 35, ал.1 от ЗОС, чл.64 ал.1 и ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост, и Решение № 135/ 29.05.2024 г. на Общински съвет-гр.Средец. З А П О В Я Д В А М: І. ...

повече
Заповед № 663 / 29.05.2024 г.

Заповед № 663 / 29.05.2024 г.

На основание чл. 14, ал.1 от ЗОС, чл.64, ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост и Решение № 142 от 29.05.2024 г. на Общински съвет гр. Средец З А П О В Я Д В А М:

повече
Заповед №616 / 20.05.2024 г.

Заповед №616 / 20.05.2024 г.

На основание чл. 35, ал.1 от ЗОС, чл.64 ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, правление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост и Решение №118/24.04.2024 г. на Общински съвет на община Средец З А П О В Я Д В А М: Да се проведе ...

повече
Заповед №617 / 20.05.2024 г.

Заповед №617 / 20.05.2024 г.

На основание чл.14, ал.1 и 2 от ЗОС, чл.24а, ал.5 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, чл.26, чл.27, чл.63, чл.64 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост и Решение №123/24.04.2024 год. на Общински съвет на община Средец

повече
Заповед № 610 / 20.05.2024 г.

Заповед № 610 / 20.05.2024 г.

На основание чл. 14, ал.1 от ЗОС, чл.64, ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост и Решение № 122/ 24.04.2024 г. на Общински съвет гр. Средец З А П О В Я Д В А М:

повече
Заповед № 611 / 20.05.2024 г.

Заповед № 611 / 20.05.2024 г.

На основание чл. 35, ал.1 от ЗОС, чл.64 ал.1 и ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост, и Решение № 117/ 24.04.2024 г. на Общински съвет-гр.Средец. З А П О В Я Д В А М:

повече
Заповед № 458 / 27.03.2024 г.

Заповед № 458 / 27.03.2024 г.

На основание чл.14, ал.1 и 2 от ЗОС, чл.24а, ал.5 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, чл.26, чл.27, чл.63, чл.64 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост, Решения №818/31.05.2023 год. и №90/29.02.2024 год. на Общински съвет на община Средец

повече
Заповед № 423/ 12.03.2024 г.

Заповед № 423/ 12.03.2024 г.

На основание чл. 14, ал.1 от ЗОС, чл.64, ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост З А П О В Я Д В А М: 1. Да се проведе публично оповестен търг с тайно ...

повече
Конкурс за заемане на длъжността: „Ръководител звено „Вътрешен одит” в общинска администрация Средец

Конкурс за заемане на длъжността: „Ръководител звено „Вътрешен одит” в общинска администрация Средец

На основание Заповед № 289/07.02.2024г. на кмета на община Средец, чл. 10а, ал. 1 от Закона за държавния служител (ЗДСл) и чл. 13, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (НПКПМДС) ОБЯВЯВАМ

повече