Общинска администрация Средец / Република България

Заповед №14 / 06.01.2022 г.

На основание чл. 35, ал.1 от ЗОС, чл.64 ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, правление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост и Решение №426/30.11.2021 г. на Общински съвет на община Средец

З А П О В Я Д В А М:

Да се проведе публично оповестен търг с тайно наддаване за продажба на следните имоти:

- имот с идентификатор 24712.15.10 по КККР на с.Дюлево с площ 1173 кв.м., с начин на трайно ползване- друг вид земеделска земя, седма категория, в м.”Около село”, актуван с Акт за ЧОС №4336/01.11.2021 г., с граници и съседи: 24712.15.113, 24712.45.2, 24712.15.467, 24712.15.9, 24712.15.114, с начална тръжна цена 720,00 лева и депозит за участие в размер на 72,00 лева;

- имот с идентификатор 24712.15.12 по КККР на с.Дюлево с площ 3029 кв.м., с начин на трайно ползване- друг вид земеделска земя, седма категория, в м.”Около село”, актуван с Акт за ЧОС №4337/01.11.2021 г., с граници и съседи: 24712.15.13, 24712.45.2, 24712.15.467, 24712.15.179, 24712.15.115, с начална тръжна цена 1840,00 лева и депозит за участие в размер на 184,00 лева;

- имот с идентификатор 24712.15.14 по КККР на с.Дюлево с площ 4363 кв.м., с начин на трайно ползване- нива, седма категория, в м.”Около село”, актуван с Акт за ЧОС №4335/01.11.2021 г., с граници и съседи: 24712.15.17, 24712.45.2, 24712.15.467, 24712.15.13, 24712.15.15, с начална тръжна цена 2640,00 лева и депозит за участие в размер на 264,00 лева;

- имот с идентификатор 24712.15.15 по КККР на с.Дюлево с площ 2007 кв.м., с начин на трайно ползване- нива, седма категория, в м.”Около село”, актуван с Акт за ЧОС №4334/01.11.2021 г., с граници и съседи: 24712.15.16, 24712.15.17, 24712.15.467, 24712.15.14, с начална тръжна цена 1221,00 лева и депозит за участие в размер на 122,10 лева;

- имот с идентификатор 24712.15.18 по КККР на с.Дюлево с площ 732 кв.м., с начин на трайно ползване- нива, седма категория, в м.”Около село”, актуван с Акт за ЧОС №4333/01.11.2021 г., с граници и съседи: 24712.45.2, 24712.15.16, с начална тръжна цена 450,00 лева и депозит за участие в размер на 45,00 лева;

- имот с идентификатор 24712.15.19 по КККР на с.Дюлево с площ 1026 кв.м., с начин на трайно ползване- друг вид земеделска земя, седма категория, в м.”Около село”, актуван с Акт за ЧОС №4338/01.11.2021 г., с граници и съседи: 24712.15.51, 24712.15.109, 24712.15.467, 24712.15.9901, с начална тръжна цена 630,00 лева и депозит за участие в размер на 63,00 лева;

- имот с идентификатор 24712.15.110 по КККР на с.Дюлево с площ 3659 кв.м., с начин на трайно ползване- друг вид земеделска земя, седма категория, в м.”Около село”, актуван с Акт за ЧОС №4340/02.11.2021 г., с граници и съседи: 24712.15.467, 24712.15.194, 24712.15.109, 24712.15.111, 24712.15.112, с начална тръжна цена 2220,00 лева и депозит за участие в размер на 222,00 лева;

- имот с идентификатор 24712.15.112 по КККР на с.Дюлево с площ 1021 кв.м., с начин на трайно ползване- друг вид земеделска земя, седма категория, в м.”Около село”, актуван с Акт за ЧОС №4341/02.11.2021 г., с граници и съседи: 24712.15.192, 24712.15.467, 24712.15.110, 24712.15.111, 24712.15.51, 24712.15.9901, с начална тръжна цена 620,00 лева и депозит за участие в размер на 62,00 лева;

- имот с идентификатор 24712.15.113 по КККР на с.Дюлево с площ 996 кв.м., с начин на трайно ползване- друг вид земеделска земя, седма категория, в м.”Около село”, актуван с Акт за ЧОС №4342/02.11.2021 г., с граници и съседи: 24712.45.2, 24712.15.10, 24712.15.14, 24712.15.180, с начална тръжна цена 606,00 лева и депозит за участие в размер на 60,60 лева.

Определения депозит за участие в размер на 10% от началната тръжна цена, се внася в касата на Община Средец или по банкова сметка на Общината BG53BPBI79373347649603, BIC: BPBIBGSF – БПБ. Стъпката за наддаване е 10 % от началната тръжна цена на имота.

Отварянето на предложенията да се извърши на 28.01.2022 г. от 10:10 ч., в зала №202 в сградата на община Средец.

Определям цена на един комплект тръжна документация за всеки имот в размер на 36,00 лева с вкл. ДДС, внесена на касата в деловодството на община Средец, невъзтановима след приключване на процедурата.

Тръжните документации за участие в търговете се получават в сградата на Община Средец, гр.Средец, пл.България № 8, всеки работен ден до 15:00 ч. на 26.01.2022 г., в стая №310.

Документи за участие в търговете се входират в деловодството на община Средец до 17:00 ч. на 26.01.2022 г. за първа дата на търговете.

Огледа на обекта за продажба може да се извърши на 19.01.2022 г., след предварителна заявка и закупена тръжна документация.

Утвърждавам следната тръжна документация:

 • Заявление за участие- по образец;
 • Декларация за оглед на имота;
 • Декларация за приемане условията за участие в търга;
 • Тръжни условия;
 • Копие на скица на имота;
 • Копие на акта за общинска собственост;
 • Решение на общински съвет;
 • Проект на договор за продажба;
 • Препис от настоящата заповед.

Определям следните задължителни документи за участие:

 • Заявление за участие;
 • Документ за заплатен депозит за участие в търговете;
 • Декларации – 3 броя по образец;
 • Документ за закупена тръжна документация;
 • Писмено предложение с предлаганата цена в запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагана цена“ и името на заявителя;
 • Нотариално заверено пълномощно на лицето упълномощено да представлява участника в търга;
 • Решение на управителния орган за участие в търга за юридически лица – с колективен орган на управление.

При неявяване на поне двама кандидати да участват в търговете, следващи търгове да се проведат на 04.02.2022 г. от 10:10 ч., при същите условия. Закупуването на документите, внасяне на депозита и подаване на заявления за участие в повторните търгове да се извърши до 15:00 ч. на 02.02.2022 г.

Условията и правилата за провеждане на търговете с тайно наддаване са на разположение в сградата на община Средец, пл. „България” №8, стая №310, тел.: 05551/76-90 и на страницата на община Средец www.sredets.bg.

Спечелилилите търговете заплащат продажната цена при подписване на договора, 3% местен данък и стойността на изготвената оценка за имота.

Настоящата заповед подлежи на обжалване по реда на Административно процесуалния кодекс, в 14-дневен срок от обявяването й, пред Административен съд – Бургас.

Заповедта да се публикува в национален ежедневник, сайта на Общината и обяви на информационното табло.

ИНЖ.ИВАН ЖАБОВ

Кмет на Община Средец

Споделяне: