Общинска администрация Средец / Република България

Заповед № 344 / 24.04.2023 г.

На основание чл. 14, ал.1 от ЗОС, чл.64, ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост

З А П О В Я Д В А М:

1. Да се проведат публично оповестени търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имоти публична общинска собственост за срок от 5 години, а именно:

 • Общински терен с площ от 14 кв.м. (четиринадесет квадратни метра), представляващ идеални части от Поземлен имот с идентификатор 20273.501.534, който съгласно КККР на с. Дебелт е с адрес: с. Дебелт, ул. “Цвятко Радойнов“ и е с площ от 5362 кв.м., при начална тръжна цена за месечен наем за ползваните 14 кв.м. в размер на 18,20 лв. /без вкл. ДДС/ и депозит за участие в размер на 1,82 лв.;
 • Общински терен с площ от 4 кв.м. (четири квадратни метра), разположен с лице към ул. Любен Каравелов, който представлява част от тротоарно пространство, находящо се срещу УПИ V, кв.142, зона трета по плана на гр. Средец, при начална тръжна цена за месечен наем за ползваните 4 кв.м. в размер на 6,00 лв. /без вкл. ДДС/ и депозит за участие в размер на 0,60 лв.;
 • Общински терен с площ от 25 кв.м. (двадесет и пет квадратни метра), разположен с лице към ул. Васил Коларов, представляващ част от тротоарно пространство, находящо се между кв.131 и кв.134, зона трета по плана на гр. Средец, при начална тръжна цена за месечен наем за ползваните 25 кв.м. в размер на 37,50 лв. /без вкл. ДДС/ и депозит за участие в размер на 3,75 лв.;
 • Общински терен с площ от 12 кв.м. (дванадесет квадратни метра), разположен с лице към пл. България, представляващ част от тротоарно пространство, находящо се между кв.25 и кв.47, зона първа по плана на гр. Средец, при начална тръжна цена за месечен наем за ползваните 25 кв.м. в размер на 25,20 лв. /без вкл. ДДС/ и депозит за участие в размер на 2,52 лв.

2. Определеният депозит за участие в размер на 10% от началната тръжна цена, се внасят в касата на Община Средец или по банкова сметка на Общината BG53BPBI79373347649603, BIC: BPBIBGSF – БПБ.

3. Стъпката за наддаване е 10 % от началната тръжна цена на имота.

ІІ. Отварянето на предложенията ще се извърши на 12.05.2023 г. от 10:10 ч. в зала № 202 в сградата на община Средец.

ІІІ. Място и срок за получаване на тръжната документация за участие в търга: Тръжната документация за участие в търговете се получават в сградата на Община Средец, гр.Средец, пл.България № 8, всеки работен ден до 16:00 ч. на 10.05.2023 г., стая 311.

Цената на един комплект тръжна документация е в размер на 24,00 лева с вкл. ДДС, внесена на касата в деловодството на община Средец, невъзстановима след приключване на процедурата.

ІV. Документи за участие в търговете се подават в деловодството на община Средец до 16:00ч. на 10.05.2023 г. за първа дата на търга и до 16:00 ч. на 17.05.2023 г. за повторен търг. При неявяване на поне двама кандидати за участие, повторни търгове ще се проведат на 19.05.2023г., при същите условия.

V. Оглед се извършва всеки работен ден до 10.05.2023 г., от 09:30 ч.

VІ. Утвърждавам следната тръжна документация:

 • Заявление за участие- по образец;
 • Декларация за оглед на имота;
 • Декларация за приемане условията за участие в търга;
 • Тръжни условия;
 • Копие на скица на имота;
 • Копие на акта за общинска собственост;
 • Проект на договор за наем;
 • Препис от настоящата заповед.

VІІ. Определям следните задължителни документи за участие:

 • Заявление за участие;
 • Документ за заплатен депозит за участие в търга;
 • Декларации – 2 броя по образец.;
 • Декларация за съгласие.;
 • Документ за закупена тръжна документация;
 • Писмено предложение с предлаганата цена в запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагана цена“ и името на заявителя.
 • Нотариално заверено пълномощно на лицето упълномощено да представлява участника в търга.;
 • Решение на управителния орган за участие в търга за юридически лица – с колективен орган на управление.

VІІІ. При неявяване на поне по двама кандидати да участват в търговете, следващи търгове ще се проведат на 19.05.2023г. от 10:10 ч. при същите условия. Закупуването на документите, внасяне на депозита и подаването на заявленията за участие в повторните търгове се извършва до 16:00 ч. на 17.05.2023 г.

ІX. Условията и правилата за провеждане на търга с тайно наддаване са на разположение в сградата на община Средец, пл. „България” № 8, стая № 311, тел.: 77-30 и на страницата на община Средец: www.sredets.bg.

Настоящата заповед да се публикува в регионален ежедневник, сайта на Общината и обяви на информационното табло.

ИНЖ. ИВАН ЖАБОВ

Кмет на община Средец

Споделяне: