Общинска администрация Средец / Република България

Заповед №389 / 20.06.2022 г.

На основание чл.14, ал.1 и 2 от ЗОС, чл.24а, ал.5 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, чл.26, чл.27, чл.63, чл.64 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост и Решение №534/31.05.2021 год. на Общински съвет на община Средец

З А П О В Я Д В А М:

Да се проведат публично оповестени търгове с явно наддаване за отдаване под наем за срок до 5 стопански години, на земеделски имоти от общинския поземлен фонд по приложен списък, неразделна част от настоящата заповед, считано от стопанската 2022/2023 година.

Определям начална тръжна цена за отдаване под наем на имотите в размер на: за ІІІ категория- 22,00 лв/дка, ІV категория- 21,00 лв/дка, V категория- 20,00 лв/дка, VІ категория- 19,00 лв/дка, VІІ категория- 18,00 лв/дка, VІІІ категория- 17,00 лв/дка, ІХ категория- 16,00 лв/дка, Х категория- 15,00 лв/дка, изоставени трайни насаждения- 15,00 лева/дка.

Определям депозит за участие в размер на 10 % от началната тръжна цена умножена по площта на имотите, който се внася в касата на Община Средец или по банкова сметка на Общината BG53BPBI79373347649603, BIC: BPBIBGSF – БПБ.

Спечелилите участници заплащат достигнатата при търга цена за първата стопанска година преди подписване на договора.

Търговете да се проведат на 01.07.2022 г. от:

9:30 ч. за с.Белеврен, с.Белила, с.Бистрец,

9,40 ч. за с.Богданово, с.Варовник, с.Г.Буково, с.Кирово,

10,00 ч. за с.Дюлево, с.Орлинци, с.Суходол,

10,30 ч. за с.Вълчаново, с.Граничар, с.Гранитец,

10,40 ч. за с.Горно Ябълково, Д.Ябълково, с.Факия,

11,00 ч. за с.Дебелт, с.Драчево, с.Драка,

11,30 ч. за с.Загорци, с.Зорница, с.Кубадин, с.Малина, с.М.Църква,

12,00 ч. за с.Пънчево, с.Проход, с.Росеново, с.Радойново,

12,30 ч. за с.Сливово, с.С.Камене, с.Светлина, гр.Средец,

в зала № 202 в сградата на община Средец.

Определям цена на един комплект тръжна документация за едно землище в размер на 24,00 лева с вкл. ДДС, внесена на касата в деловодството на община Средец, невъзтановима след приключване на процедурата.

Тръжните документации за участие в търговете се получават в сградата на Община Средец, гр.Средец, пл.България № 8, всеки работен ден до 15:00 ч. на 29.06.2022 г., в стая №310.

Документи за участие в търговете се входират в деловодството на община Средец до 16:00 ч. на 29.06.2022 г. за първа дата на търговете и до 16:00 ч. на 07.07.2022 г. за повторни търгове.

Утвърждавам следната тръжна документация:

 • Заявление за участие- по образец;
 • Декларация за оглед на имота;
 • Декларация за приемане условията за участие в търга;
 • Декларация за съгласие за предоставени лични данни
 • Тръжни условия;
 • Копие на решение на общински съвет;
 • Проект на договор за наем;
 • Препис от настоящата заповед.

Определям следните задължителни документи за участие:

 • Заявление за участие;
 • Документ за заплатен депозит за участие в търговете;
 • Декларации – 3 броя по образец;
 • Документ за закупена тръжна документация;
 • Нотариално заверено пълномощно на лицето упълномощено да представлява участника в търга;
 • Решение на управителния орган за участие в търга за юридически лица – с колективен орган на управление.

При неявяване на поне двама кандидати за участие в търговете, повторни търгове да се проведат на 11.07.2022 г. при същите условия. Закупуването на документите, внасяне на депозита и входиране на заявления за участие в повторните търгове се извършва до 16:00 ч. на 07.07.2022 г.

Условията и правилата за провеждане на търговете с явно наддаване са на разположение в сградата на община Средец, пл. „България” №8, стая №310, тел.: 05551/76-90 и на страницата на община Средец www.sredets.bg.

Настоящата заповед подлежи на обжалване по реда на Административно процесуалния кодекс, в 14-дневен срок от обявяването й, пред Административен съд – Бургас.

Настоящата заповед да се публикува в регионален ежедневник, сайта на Общината и обяви на информационното табло.

ИНЖ.ИВАН ЖАБОВ

Кмет на община Средец

11

Ресурси
Споделяне: