Общинска администрация Средец / Република България

Заповед №419 / 22.05.2023 г.

На основание чл. 35, ал.1 от ЗОС, чл.64 ал.1 и ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост и Решения № 784, 785, 786, 787, 788 и 789 от 26.04.2023 г. на Общински съвет-гр.Средец.

З А П О В Я Д В А М:

І. Да се проведат публично оповестени търгове с тайно наддаване за продажба на следните имоти-общинска собственост:

 • Урегулиран поземлен имот IІІ (три римско) в кв. 39 (тридесет и девети), целият с площ от 357 кв.м. (триста петдесет и седем квадратни метра), ведно с масивна сграда, етаж и ½ със ЗП от 62 кв.м. по плана на село Вълчаново, при граници на имота: УПИ IV-1893, УПИ V-218, УПИ II-158, УПИ VI-289 и улица, с начална тръжна цена в размер на 2 540,00 лв. /без вкл.ДДС/ и депозит за участие в размер на 254,00 лв.;
 • Урегулиран поземлен имот X (десет римско) в кв. 54 (петдесет и четвърти), целият с площ от 1050 кв.м. (хиляда и петдесет квадратни метра) по плана на село Вълчаново, при граници на имота: УПИ IX-192, УПИ IX и от две страни улица, с начална тръжна цена в размер на 7 250,00 лв. /без вкл. ДДС/ и депозит за участие в размер на 725,00 лв.;
 • Урегулиран поземлен имот IX (девет римско) в кв. 54 (петдесет и четвърти), целият с площ от 850 кв.м. (осемстотин и петдесет квадратни метра) по плана на село Вълчаново, при граници на имота: УПИ X, УПИ VIII и от две страни улица, с начална тръжна цена в размер на 6 170,00 лв. /без вкл. ДДС/ и депозит за участие в размер на 617,00 лв.;
 • Урегулиран поземлен имот VII (седем римско) в кв. 20 (двадесети), целият с площ от 910 кв.м. (деветстотин и десет квадратни метра) по плана на село Вълчаново, при граници на имота: УПИ XII-125, УПИ IX-124, УПИ X-124, УПИ VI и улица, с начална тръжна цена в размер на 3 930,00 лв. /без вкл. ДДС/ и депозит за участие в размер на 393,00 лв.;
 • Урегулиран поземлен имот I (едно римско) в кв. 26 (двадесет и шести), целият с площ от 540 кв.м. (петстотин и четиридесет квадратни метра) по плана на село Голямо Буково, при граници на имота: УПИ II, улица и от две страни край на регулация, с начална тръжна цена в размер на 3 280,00 лв. /без вкл. ДДС/ и депозит за участие в размер на 328,00 лв.;
 • Поземлен имот с идентификатор № 20273.501.173 (две нула две седем три, точка, пет нула едно, точка едно седем три) с площ 1425 кв.м. (хиляда четиристотин двадесет и пет квадратни метра) по КККР на село Дебелт, при граници на имота: ПИ с идентификатори: 20273.501.1061, 20273.501.172 и 20273.501.1124, с начална тръжна цена в размер на 15 100,00 лв. /без вкл. ДДС/ и депозит за участие в размер на 1 510,00 лв.

1. Определеният депозит за участие в размер на 10% от началната тръжна цена, се внася в касата на Община Средец или по банкова сметка на Общината BG53BPBI79373347649603, BIC: BPBIBGSF – БПБ.

2. Стъпката за наддаване е 10 % от началната тръжна цена на имота.

ІІ. Отварянето на предложенията ще се извърши на 02.06.2023 г. от 10:00 ч., 10:10 ч., 10:20 ч., 10:30 ч., 10:40 ч. и 10:50 ч. в зала № 202, ет.2 в сградата на община Средец.

ІІІ. Място и срок за получаване на тръжната документация за участие в търга: Тръжната документация за участие в търговете се получава в сградата на Община Средец, гр.Средец, пл.България № 8, всеки работен ден до 16:00 ч. на 31.05.2023 г., стая 311.

Цената на един комплект тръжна документация е в размер на 36,00 лева с вкл. ДДС, внесена на касата в деловодството на община Средец, невъзстановима след приключване на процедурата.

ІV. Документи за участие в търговете се подават в деловодството на община Средец до 16:00ч. на 31.05.2023 г. за първа дата на търга и до 16:00 ч. на 07.06.2023 г. за повторния търг. При неявяване на поне двама кандидати за участие, повторни търгове ще се проведат на 09.06.2023г., при същите условия.

V. Оглед се извършва всеки работен ден до 31.05.2023 г., от 09:00 ч. до 16:00 ч.

VІ. Утвърждавам следната тръжна документация:

 • Заявление за участие- по образец;
 • Декларация за оглед на имота;
 • Декларация за приемане условията за участие в търга;
 • Тръжни условия;
 • Копие на скица на имота;
 • Копие на акта за общинска собственост;
 • Решение на общински съвет;
 • Проект на договор за продажба;
 • Препис от настоящата заповед.

VІІ. Определям следните задължителни документи за участие:

 • Заявление за участие;
 • Документ за заплатен депозит за участие в търговете;
 • Декларации – 2 броя по образец.;
 • Декларация за съгласие.;
 • Документ за закупена тръжна документация;
 • Писмено предложение с предлаганата цена в запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагана цена“ и името на заявителя.
 • Нотариално заверено пълномощно на лицето упълномощено да представлява участника в търга.;
 • Решение на управителния орган за участие в търга за юридически лица – с колективен орган на управление.

VІІІ. При неявяване на поне двама кандидата да участват в търговете, следващи търгове ще се проведат на 09.06.2023 г. от 10:00 ч., при същите условия. Закупуването на документите, внасяне на депозитите и подаване на заявленията за участие в повторните търгове се извършва до 16:00 ч. на 07.06.2023 г.

ІX. Условията и правилата за провеждането на търга с тайно наддаване са на разположение в сградата на община Средец, пл. „България” № 8, стая № 311, тел.: 77-30 и на страницата на община Средец: www.sredets.bg.

X. Спечелилият търга заплаща продажната цена при подписване на договора, 3% местен данък за придобиване на имот, стойността на изготвената оценка за имота и дължимия ДДС върху тях.

Настоящата заповед да се публикува в национален ежедневник, сайта на Общината и обяви на информационното табло.

ИНЖ. ИВАН ЖАБОВ

Кмет на община Средец

Споделяне: