Общинска администрация Средец / Република България

Заповед № 103 / 28.06.2023 г.

На осн. чл. 150 ал.1 и 2 от ЗУТ , във връзка със §8 от ПР на ЗУТ и заявление вх.№94-00-2428/12.06.2023г. от Валерий Владимирович Кушминцев – пълномощник на н-ци на Стана Иванова Илиева и Мария Иванова Генчева, за разрешаване изработването на КПИИ по чл.150 от ЗУТ, за обект: Фотоволтаична елекроцентрала“, в част от имот пл.№11 в кв.2 по плана на село Гранитец,община Средец, с документи за собственост: н.а.131,т.3, д.№1809/1991г. и н.а.№134, т.3, д.№1812/1991г., заинтересовано лице по смисъла на чл. 131 от ЗУТ и по становище на гл.архитект на Община Средец от 27.06.2023 г.,

ДОПУСКАМ:

Изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива при условията на чл.150 от ЗУТ , за строителство на обект: „Фотоволтаична елекроцентрала“, в част от имот пл.№11 в кв.2 по плана на село Гранитец, община Средец, в следните части:

1. План за регулация - ЧИ на / ПУП–ПР/ с обхват: УПИ III-6, V-11, VI-11, VII-11,VIII-72, IX-12, X-10 и XX-общ., като УПИ V-11, VI-11, VII-11 се обединяват в нов УПИ V-11 в кв.2/ по имотните граници на имот пл.№11, граничещи с имоти с пл.№№6, 72, 12,10 и XX-общ./, устройствената зона „Жм“, с предназначение на имота „за фотоволтаична централа.

2. План за застрояване – ЧИ на / ПУП-ПЗ /, за строителство на обект: Фотоволтаична електоцентрала“ в нов УПИ V-11 в кв.2 , при следните показатели на застрояване:зона Жм – за малкоетажно застрояване, плътност на застр.30% , К инт – 1,0 , Н мах. 10м., Етаж. – 3 мах., озеленяване 60 % , застрояване «е» -свободно, с паркиране.

3. Инвестиционен проект за обект : Фотоволтаична електоцентрала“ в нов УПИ V-11 в кв.2 по плана на село Гранитец, община Средец, като част от комплексен инвестиционен проект по чл.150 ал.1 и 2 от ЗУТ, в следните части: Конструкции, Ел.

Проектът да се изработи от лицензирани проектанти, за сметка на приобретателя , при спазване на нормите на ЗУТ и Наредба №7 за правила и норми за устройство на видовете територии и устр.зони , и Наредба № 8 за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове.

Инж.Иван Жабов

Кмет на Община Средец

Споделяне: