Заповед №23 / 09.05.2022 г.

Заповед №23 / 09.05.2022 г.

На основание чл.129, ал.2 и чл.128, ал.14 от ЗУТ , във връзка с чл.135а, ал.1 и 3 и протокол № 2/18.04.2022 г. на ОЕСУТ при Община Средец, Област Бургас, О Д О Б Р Я В А М :

повече
Заповед №20 / 26.04. 2022 г.

Заповед №20 / 26.04. 2022 г.

На основание § 4, ал.1,т.2 от ПЗР на ЗКИР, констативен акт от 18.03.2022 г. на Община Средец , по заявление . вх. № ю.л.79/17.03.2022г. от фирма „ Примавера Лукс“ ЕООД, ЕИК 206328828, собственик на имоти с пл.№ 256 и 257 в кв. 10, по действащия кадастрален план на с. Орлинци, Община Средец, одобрен със заповед № ...

повече
Заповед №19 / 26.04. 2022 г.

Заповед №19 / 26.04. 2022 г.

На основание чл.129, ал.2 и чл.128, ал.14 от ЗУТ и протокол № 2/18.04.2022г. на ОЕСУТ при Община Средец, Област Бургас, О Д О Б Р Я В А М : 1 По ...

повече
Заповед №18 / 26.04. 2022 г.

Заповед №18 / 26.04. 2022 г.

На основание чл.129, ал.2 и чл.128, ал.14 от ЗУТ , във връзка с чл.135а, ал.1 и 3 и протокол № 2/18.04.2022 г. на ОЕСУТ при Община Средец, Област Бургас, ...

повече
Заповед № 14 / 14.03. 2022 г.

Заповед № 14 / 14.03. 2022 г.

На осн. чл.135 ал.3 от ЗУТ и във връзка със заявление вх.№ 94-00-194/02.02.2022г. от Търна Господинова Бонева, Иванка Господинова Чардаклиева, Гана Господинова Иванова, Цанка Гочева Иванова, Митко Гочев Чардаклиев, Никола Митев Петров и Динка Митева Калъчева( в качеството си на наследници на Петър Стоев ...

повече
Заповед № 13 / 14.03. 2022 г.

Заповед № 13 / 14.03. 2022 г.

На осн. чл.135 ал.3 от ЗУТ и във връзка със заявление вх.№ 94-00-196/02.02.2022г. от Димитър Вълков Георгиев, собственик на ПИ с идентификатори 20273.501.1218,1219 и 1220 по КККР на село Дебелт, община Средец, с н.а.№16/2021г., Дог.№118/2021 г. и Зап.№18-11838/2021 г., заинтересовано лице по смисъла на чл.131 от ЗУТ, за допускане частично ...

повече
Заповед № 82 / 07.02.2022 г.

Заповед № 82 / 07.02.2022 г.

На основание чл. 44, ал.2 от ЗМСМА и чл.125, ал.1 от Закона за горите /ЗГ/, във връзка с постъпили предложения вх. № 25-00-78/20.12.2021 г. от ТП „Държавно горско стопанство – Бургас”, вх. № 25-00-5/20.01.2022 г., от ТП „Държавно горско стопанство – Средец” и вх.№ 25-00-77/16.12.2021г. от ОП ”Общински гори” гр. Средец

повече
Заповед №2 / 27.1.2022 г.

Заповед №2 / 27.1.2022 г.

На осн. чл.135 ал.3 от ЗУТ и във връзка със заявление вх.№ ю.л.380/22.12.2021 г. от Динка Узунова – управител на фирма « БЕЛИЦА» ЕООД, собственик на ПИ с идентификатор 29221.217.1 по КККР на село Момина Църква, община Средец, с документ за собственост н.а.№2, т.1, рег.№36, д.№2/2011 г., заинтересовано лице по смисъла на ...

повече
Заповед № 658 / 29.09.2021 г.

Заповед № 658 / 29.09.2021 г.

На основание чл. 44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местна администрация, във връзка с чл. 167в, ал. 1. т. 2 и ал. 2 от закона за движение по пътищата З А П О В Я Д В А М: Актуализирам състава на Общинската комисия по ...

повече
Заповед № 658/29.09.2021г.

Заповед № 658/29.09.2021г.

На основание чл. 44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местна администрация, във връзка с чл. 167в, ал. 1. т. 2 и ал. 2 от закона за движение по пътищата З А П О В Я Д В А М: Актуализирам състава на Общинската комисия по ...

повече