Заповед № 317 / 06.02.2024 г.

Заповед № 317 / 06.02.2024 г.

На основание чл. 44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местна администрация, във връзка с чл. 167в, ал. 1. т. 2 и ал. 2 от закона за движение по пътищата З А П О В Я Д В А М: Актуализирам състава на Общинската комисия по ...

повече
Заповед № 16 / 26.02.2024 г.

Заповед № 16 / 26.02.2024 г.

На основание чл.44, ал.1, т.13, чл.135, ал.3, във връзка с чл. 150 ал.1 и 2 от ЗУТ и заявление вх.№94-00-4141/06.12.2023г. от Юлия Апостолова Апостолова, ЕГН 8507210531, за разрешаване изработването на КПИИ по чл.150 от ЗУТ, за обект: „Преустройство на жилищна сграда в аптека“, в УПИ XI-1412 в вк.44 по ПУП-ПРЗ на град ...

повече
Заповед № 15 / 26.02.2024 г.

Заповед № 15 / 26.02.2024 г.

На основание чл.44, ал.1, т.13 и ал.2 от ЗМСМА, чл.129, ал.2 от ЗУТ, във връзка с чл.110, ал.1, т.1 на ЗУТ , Удостоверение №25-45019/19.02.2024г. на СГКК - Бургас , Решение №652, взето с Протокол №41/30.11.2022г. на Общински съвет – Средец за разрешаване изработването на проект за изменение на подробен устройствен план – план за регулация и ...

повече
ЗАПОВЕДИ № 344,345,346,359

ЗАПОВЕДИ № 344,345,346,359

повече
Заповед № 293 / 25.01.2024 г.

Заповед № 293 / 25.01.2024 г.

На основание чл. 44, ал.2 от ЗМСМА, чл. 34, ал. 2 от Наредба за изискванията към категоризираните места за настаняване и заведения за хранене и развлечения, за реда за определяне на категория, както и за условията и реда за регистриране на стаи за гости и апартаменти за гости и във връзка със заявление вх. № ...

повече
Заповед № 12 / 23.01.2024 г.

Заповед № 12 / 23.01.2024 г.

На основание чл.44, ал.1, т.13 и ал.2 от ЗМСМА, чл.129, ал.2 и чл.128, ал.14 от ЗУТ , във връзка с чл.135а, ал.1 и 3 и чл.110, ал.1, т.1 от ЗУТ и Решение по т.7 от протокол №10/14.12.2023 г. на ОЕСУТ при Община Средец, Област Бургас, ...

повече
Заповед № 11A / 23.01.2024 г.

Заповед № 11A / 23.01.2024 г.

На основание чл.44, ал.1, т.13 и ал.2 от ЗМСМА, чл.129, ал.2 , във връзка с чл.134, ал.2, ал.6, чл.124а, ал.8, чл.110, ал.1, т.4, чл.113, ал.1, ал.2 и ал.4, чл.114, ал.1, т.1 от ЗУТ и Решение по т.13 от протокол №10/14.12.2023 г. на ОЕСУТ при Община Средец, Област Бургас, О Д О Б Р Я В А М :

повече
Заповед № 13 / 23.01.2024 г.

Заповед № 13 / 23.01.2024 г.

На основание чл.44, ал.1, т.13 и ал.2 от ЗМСМА, чл.129, ал.2 и чл.128, ал.14 от ЗУТ , във връзка с чл.135а, ал.1 и 3 и чл.110, ал.1, т.1 от ЗУТ и Решение по т.8 от протокол №10/14.12.2023 г. на ОЕСУТ при Община Средец, Област Бургас, ...

повече
Заповед № 14 / 23.01.2024 г.

Заповед № 14 / 23.01.2024 г.

На основание чл.44, ал.1, т.13 и ал.2 от ЗМСМА, чл.129, ал.2 и чл.128, ал.14 от ЗУТ , във връзка с чл.135а, ал.1 и 3 и Решение по т.5 от протокол №10/14.12.2023 г. на ОЕСУТ при Община Средец, Област Бургас, ...

повече
Заповед № 248 / 10.01.2024 г.

Заповед № 248 / 10.01.2024 г.

На основание чл. 44, ал.2 от ЗМСМА и чл.125, ал.1 от Закона за горите /ЗГ/, във връзка с постъпили предложения вх. № 25-00-79/11.12.2023 г. от ТП „Държавно горско стопанство – Бургас”, вх. № 25-00-83/19.12.2023 г., от ТП „Държавно горско стопанство – Средец” и вх.№ 25-00-1/08.01.2024 г. от ОП ”Общински гори” гр. Средец

повече