Заповед № 92 / 29.05.2023 г.

Заповед № 92 / 29.05.2023 г.

На основание 44, ал.1, т.13 и ал.2 от ЗМСМА, чл.129, ал.2, във връзка с чл. 150 ал.2 т.1 от ЗУТ и протокол № 4/11.05.2023г. , т.9 на ОЕСУТ при Община Средец, Област Бургас, по заявление вх.№ю.л.179/05.05.2023г. от ЗП Йовко Веселинов Джермов, ...

повече
Заповед № 90 / 18.05.2023 г.

Заповед № 90 / 18.05.2023 г.

На основание § 4, ал.1,т.2 от ПЗР на ЗКИР, констативен акт от 17.05.2023 г. на Община Средец , по заявление с вх. № ю.л.159/11.04.2023г. от фирма „ Лоялти Логистикс Сървисис“ ЕООД, ЕИК 204344381 , собственик на имоти с пл.№№ 501.397, 501.398 и 501.399 в кв.11, по действащия кадастрален план на с. Загорци, Община Средец, одобрен със ...

повече
Заповед № 88 / 16.05.2023 г.

Заповед № 88 / 16.05.2023 г.

На основание чл.44, ал.1, т.13 и ал.2 от ЗМСМА, чл.129, ал.2 и чл.128, ал.14 от ЗУТ , във връзка с чл.135а, ал.1 и 3, протокол № 4/11.05.2023 г., т.5 на ОЕСУТ при Община Средец, Област Бургас, О Д ...

повече
Заповед № 89 / 16.05.2023 г.

Заповед № 89 / 16.05.2023 г.

На основание чл.44, ал.1, т.13,ал.2 от ЗМСМА, чл.129, ал.2 от ЗУТ и протокол №4/11.05.2023 г., т.7 на ОЕСУТ при Община Средец, Област Бургас, О Д ...

повече
Заповед № 87 / 16.05.2023 г.

Заповед № 87 / 16.05.2023 г.

На осн. чл. 150 ал.1 и 2 от ЗУТ , във връзка със заявление вх.№ ю.л.195/16.05.2023г. г., от фирма „ СОЛАР СЪМЪР“ ЕООД, ЕИК 206847641, със седалище и адрес на управление град БУРГАС, ж.к. “Меден Рудник“, бл.477, вх.2, ап.31, представлявано от Николай Михайлов Димитров - пълномощник, за разрешаване изработването на КПИИ по ...

повече
Заповед № 85 / 12.05.2023 г.

Заповед № 85 / 12.05.2023 г.

На основание 44, ал.1, т.13 и ал.2 от ЗМСМА, чл.129, ал.2, чл.128, ал.14, във връзка с чл. 150 ал.2 т.1 от ЗУТ и протокол № 4/11.05.2023г. , т.6 на ОЕСУТ при Община Средец, Област Бургас, по заявление вх.№ю.л.174/04.05.2023г. от фирма „ СКАЙ ТРАНС БГ“ ЕООД, ...

повече
Заповед № 84 / 10.05.2023 г.

Заповед № 84 / 10.05.2023 г.

На основание чл.44, ал.1, т.13 и ал.2 от ЗМСМА, чл.129, ал.2 и чл.128, ал.14 от ЗУТ , във връзка с чл.135а, ал.1 и 3, протокол № 3/11.04.2023 г., т.22 на ОЕСУТ при Община Средец, Област Бургас, О Д ...

повече
Заповед № 83 / 10.05.2023 г.

Заповед № 83 / 10.05.2023 г.

На основание чл.44, ал.1, т.13 и ал.2 от ЗМСМА, чл.129, ал.2 и чл.128, ал.14 от ЗУТ , във връзка с чл.135а, ал.1 и 3, протокол № 3/11.04.2023 г., т.23 на ОЕСУТ при Община Средец, Област Бургас, О Д ...

повече
Заповед № 374 / 04.05.2023 г.

Заповед № 374 / 04.05.2023 г.

На основание чл. 44, ал.2 от ЗМСМА, чл. 34, ал. 2 от Наредба за изискванията към категоризираните места за настаняване и заведения за хранене и развлечения, за реда за определяне на категория, както и за условията и реда за регистриране на стаи за гости и апартаменти за гости и във връзка със заявление вх. № ...

повече
Заповед № 373 / 04.05.2023 г.

Заповед № 373 / 04.05.2023 г.

На основание чл. 44, ал.2 от ЗМСМА, чл. 34, ал. 2 от Наредба за изискванията към категоризираните места за настаняване и заведения за хранене и развлечения, за реда за определяне на категория, както и за условията и реда за регистриране на стаи за гости и апартаменти за гости и във връзка със заявление вх. № С- ...

повече