Общинска администрация Средец / Република България

Заповед № 111 / 10.07.2023 г.

На основание чл.135, ал.3, във връзка с чл. 150 ал.1 и 2 от ЗУТ и заявление вх.№ ю.л.288/06.07.2023г. г., от фирма „ ПРИМАВЕРА ЛУКС“ ЕООД, ЕИК 206328828, със седалище и адрес на управление: град Приморско, ул. „Шипка“ №2, представлявано от Красимир Вълчев Андонов - управител, за разрешаване изработването на КПИИ по чл.150 от ЗУТ, за обект: Фотоволтаична елекроцентрала“, в ПИ 501.258 в кв.10 по плана на село Орлинци, община Средец, с документи за собственост: н.а.№57, том 1, р.391, д.53/2022г. - собственик и заинтересовано лице по смисъла на чл. 131 от ЗУТ и по становище на гл.архитект на Община Средец от 06.07.2023 г.,

ДОПУСКАМ:

Изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива при условията на чл.150 от ЗУТ , за строителство на обект: „Фотоволтаична елекроцентрала“, в ПИ 501.258 в кв.10 по плана на село Орлинци, община Средец, в следните части:

1. План за регулация / ПУП–ПР/ с обхват ПИ 501.258 в кв.10 по плана на село Орлинци, община Средец, да се отреди нов УПИ I-258 в квартал 10, устройствената зона „Жм“ – жилищна устройствена зона с преобладаващо малкоетажно застрояване и предназначение на имота за „ сгради за безвредни производствени дейности“.

2. План за застрояване/ ПУП-ПЗ /, за строителство на обект: „ Фотоволтаична електоцентрала“ в ПИ 501.258 в кв.10 по плана на село Орлинци, община Средец , при следните показатели на застрояване:зона Жм, плътност на застр.30% , К инт – 1.0 , Н мах. 10 м., Етаж. – 3 мах., озеленяване 50 % , застрояване «е» -свободно, с паркиране.

3. Инвестиционен проект за обект : Фотоволтаична електоцентрала“ в ПИ 501.258 в кв.10 по плана на село Орлинци, община Средец, като част от комплексен инвестиционен проект по чл.150 ал.1 и 2 от ЗУТ, в следните части: Конструкции, Ел, Геодезия.

Проектът да се изработи от лицензирани проектанти, за сметка на собственика , при спазване на нормите на ЗУТ и Наредба №7 за правила и норми за устройство на видовете територии и устр.зони , и Наредба № 8 за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове.

НИКОЛИНА ДАМБУЛОВА

За Кмет на Община Средец

Съгласно Заповед №580/06.07.2023г.

Споделяне: