Общинска администрация Средец / Република България

Заповед № 11A / 23.01.2024 г.

На основание чл.44, ал.1, т.13 и ал.2 от ЗМСМА, чл.129, ал.2 , във връзка с чл.134, ал.2, ал.6, чл.124а, ал.8, чл.110, ал.1, т.4, чл.113, ал.1, ал.2 и ал.4, чл.114, ал.1, т.1 от ЗУТ и Решение по т.13 от протокол №10/14.12.2023 г. на ОЕСУТ при Община Средец, Област Бургас,

О Д О Б Р Я В А М :

Проект на подробен устройствен план – работен устройствен план / ПУП-РУП/ на УПИ IX-969 в кв.61 по плана на град Средец, одобрен със Заповед №РД-09-166/24.09.1986г., с цел доказване възможността за прилагане на чл.36, ал.2 от ЗУТ по отношение на разстоянието между съществуващите сгради.

На основание чл. 215, ал.1 и ал.4 от ЗУТ, заповедта подлежи на обжалване пред Административен съд гр. Бургас в 14 дневен срок от съобщаването .

ИНЖ.ИВАН КИЧЕВ

КМЕТ НА ОБЩИНА СРЕДЕЦ

Споделяне: