Общинска администрация Средец / Република България

Заповед № 125 / 25.07.2023 г.

На основание чл.44, ал.1, т.13 и ал.2 от ЗМСМА, чл.129, ал.2 от ЗУТ, във връзка с §8, ал.2,т.2 и т.3 на ПР от ЗУТ и протокол № 6/18.07.2023г, т.2 на ОЕСУТ при Община Средец, Област Бургас,

О Д О Б Р Я В А М :

По зелените линии, надписи и щрихи, проект за частично изменение на плана за регулация / ПУП-ПР / на село Голямо Буково, Община Средец, одобрен със заповед № 106/14.11.1991 г., за УПИ X-5 и УПИ IX-7 в кв.6, отредени за нискоетажно, индивидуално жилищно строителство, като общата парцелната граница между тях се постави по общата имотна граница на имоти с пл.№№5 и 7 в кв.6, поради неуредени регулационни сметки , като УПИ X-5 в кв.6 е с нова площ 494 кв.м., а УПИ IX-7 в кв.6 е с нова площ 796 кв.м., съгласно нормите на ЗУТ и приложения към тази заповед проект.

На основание чл. 215 от ЗУТ, заповедта подлежи на обжалване пред Административен съд гр. Бургас в 14 дневен срок от съобщаването .

Инж. Иван Жабов

Кмет на Община Средец

Споделяне: