Общинска администрация Средец / Република България

Заповед № 129 / 14.08.2023 г.

На основание чл.44,ал.1,т.13, ал.2 от ЗМСМА, чл.135, ал.3 от ЗУТ, във връзка с чл.134, ал.1, т.1 и ал.2, чл.125, чл.103, ал.3 и ал.4 и чл.110, ал.1, т.1 от ЗУТ, във връзка със заявление вх.№ 94-00-2968/25.07.2023г. от Васил Стоянов Покраев, собственик на УПИ III-606 в кв.24 по плана на село Момина Църква, община Средец, област Бургас , с документ за собственост н.а.№8/2017г., по становище на главния архитект на Община Средец от 08.08.2023г. и скица предложение по чл.135, ал.2 от ЗУТ,

ДОПУСКАМ:

Да се изработи проект за частично изменение на ПУП- План за регулация и застрояване на част от кв.24 по плана на село Момина Църква, община Средец, област Бургас

В обхват: УПИ III-606, с преотреждане на УПИ за „ сгради за безвредно производство“ и съответното застрояване , предвидени по Наредба №7 на МРРБ, за устройствена зона Жм

При изготвянето на проекта да се спазят следните изисквания:

  • Проектът да се изготви от правоспособни специалисти по чл.230 от ЗУТ
  • Проектът за изменение на ПУП да се изработи при спазване на изискванията, определени в ЗУТ, Наредба №8 от 2001 година за обема и съдържанието на устройствените планове, Наредба №7 от 2003 година за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони и др. приложими нормативни актове
  • Проектът да се представи в два екземпляра в М 1:1000 – оригинал на недеформируема прозрачна основа, две цветни копия и в цифров вид
  • Заповедта за допускане спира прилагането на действащия устройствен план за частта, за която се отнася
  • Проектът да се внесе съгласуван със заитересованите централни и териториални администрации, а при необходимост и със специализирани контролни органи, съгласно чл.128, ал.6 във връзка с чл.127,ал2 от ЗУТ
  • Проектът да се внесе за процедиране и одобряване със заявление от името на всички заинтересовани лица по смисъла на чл.131 от ЗУТ, придружен от актуална скица на имотите – ситуационен план – в обхвата и конкретната територия на изменението.
  • Заповедта да се обяви на заинтересованите лица по реда на чл.124б, ал.2 от ЗУТ.
  • Съгласно чл.135, ал.8 отЗУТ, заповедта губи правно действие, когато в едногодишен срок от влизането и в сила не е внесен проект за изменение на плана.
  • На основание чл.103а, ал.2 от ЗУТ проектът да се съобрази с предвижданията на ОУП на община Средец и с правилата за неговото прилагане.

Настоящата заповед подлежи на обжалване в 14 – дневен срок от съобщаването й чрез Община Средец пред Административен съд Бургас.

Инж. Иван Жабов

Кмет на Община Средец

Споделяне: