Общинска администрация Средец / Република България

Заповед № 134 / 24.08.2023 г.

На основание чл.44, ал.1, т.13 и ал.2 от ЗМСМА, чл.129, ал.2 и протокол № 7/17.08.2023 г., т.11 на ОЕСУТ при Община Средец, Област Бургас,

О Д О Б Р Я В А М :

1. По зелените надписи и щрихи, проект за частично изменение плана за регулация /ПУП-ПР/ на село Момина Църква, община Средец, одобрен със Заповед №187/20.10.1969., за УПИ III-606 /1506 м2/ в кв.24, отреден за нискоетажно, индивидуално жилищно строителство, като се променя отреждането на УПИ III-606, кв.24, в „ за сгради за безвредно производство“, според приложения към тази заповед проект .

2. По червените пунктирани линии и надписи и по сините надписи, промяна на плана за застрояване/ ПУП-ПЗ/ за УПИ III-606 в кв.24, с отреждане за „ сгради за безвредно производство“, като се предвиждат следните показатели на застрояване: Зона Жм, , застр. до 30%, К инт. до 1,0 , Озел. до 50%, Н до 10м., застрояване „е“- свободно, съгласно нормите на ЗУТ.

На основание чл. 215 от ЗУТ, заповедта подлежи на обжалване пред Административен съд гр. Бургас в 14 дневен срок от съобщаването .

НИКОЛИНА ДАМБУЛОВА

За Кмен на Община Средец

Съгласно Заповед№708/22.08.2023г.

Споделяне: