Общинска администрация Средец / Република България

Заповед №141 / 18.10.2023 г.

На основание чл.44, ал.1, т.13 и ал.2 от ЗМСМА, чл.129, ал.2 и чл.128, ал.14 от ЗУТ , във връзка с чл.135а, ал.1 и 3, Удостоверение №25-274594/29.09.2023г. на АГКК и протокол № 6/18.07.2023 г., т.12 на ОЕСУТ при Община Средец, Област Бургас,

О Д О Б Р Я В А М :

1. По зелените надписи и щрихи, проект за частично изменение плана за регулация /ПУП-ПР/ за УПИ IV-132 с площ 48011 м2/ ПИ с ИД 24712.46.441/, УПИ V-132 с площ 39535 м2/ ПИ с ИД 24712.46.442/, УПИ II-133 с площ 47331 м2/ ПИ с ИД 24712.46.437/, УПИ III-133 с площ 49413 м2/ ПИ с ИД 24712.46.438/, ПИ с ИД 24712.46.439 с площ 1436 м2 и ПИ с ИД 24712.46.440 с площ 1767 м2 , масив 46, местност „Пенджевишка“ по КККР на землище село Дюлево, община Средец, област Бургас, одобрени със Заповед №8/21.01.2011г., Заповед №14/09.02.2011г. , като се обединяват в нов УПИ II-443 с площ 187493 м2 / ПИ с ИД 24712.46.443/, масив 46 , местност „Пенджевишка“ по КККР на землище село Дюлево, община Средец, със запазване на отреждането „ за фотоволтаичен парк“, според приложения към тази заповед проект .

2. По червените пунктирани линии и по сините надписи, промяна на плана за застрояване /ПУП-ПЗ/ за УПИ II-443, масив 46, местност „ Пенджевишка“ по КККР на землище село Дюлево, община Средец, област Бургас, като се предвиждат следните показатели на застрояване: Зона Пп, П.застр. до 60%, К инт. до 2,0 , П.озел. до 30%, Н до 10м., застрояване „е“- свободно, съгласно нормите на ЗУТ.

На основание чл. 215 от ЗУТ, заповедта подлежи на обжалване пред Административен съд гр. Бургас в 14 дневен срок от съобщаването .

НИКОЛИНА ДАМБУЛОВА

За Кмет на Община Средец

Съгласно Заповед №838/26.09.2023г.

Споделяне: