Общинска администрация Средец / Република България

Заповед №142 / 16.11.2023 г.

На основание чл.44 от ЗМСМА, във връзка с чл.193, ал.4 от ЗУТ и заявление вх.№ю.л.474/02.11.2023 г. от фирма „ ЕКО ВИА“ ООД, ЕИК 200077905, за учредяване на безвъзмездно право на прокарване през имоти, публична общинска собственост, за обект: „ Външно кабелно захранване на ФЕЦ – Граничар 3 от ТП до ГРТ – ФЕЦ в УПИ VII-131 в кв.6 по плана на село Граничар, община Средец“,

З А П О В Я Д В А М:

Назначавам комисия в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Николина Дамбулова – зам.кмет

1. Ирина Камбурова – юрист

и ЧЛЕНОВЕ: 2. Божидар Божинов –гл. спец. „УТСБКС“

3. Катя Бождерменова – ст. експерт дирекция „МПОС“

4. Юлиана Иванова – гл.експерт дирекция „ИРЗГ и УЕПП”

която, след като се запознае с представените документи по административната преписка , изготви решение.

Решението на комисията да бъде съобщено на страните по реда на АПК.

Заповедта да се връчи на членовете на комисията за сведение и изпълнение.

ИНЖ. ИВАН КИЧЕВ

КМЕТ НА ОБЩИНА СРЕДЕЦ

Споделяне: