Общинска администрация Средец / Република България

Заповед №144 / 20.11.2023 г.

На осн. чл.44,ал.1, т.13 и ал.2 от ЗМСМА , чл.135 ал.3, чл.110, ал.1, т.2 от ЗУТ , във връзка с §8, ал.2, т.3 от ПР на ЗУТ и заявление вх.№ 94-00-3464/19.09.2023г. от Мариян Костадинов Коларов, собственик с Н.Акт№7/2021г. на УПИ IV-188 в кв.26 по действащия ПУП-ПРЗ на село Факия, община Средец, одобрен с Заповед №5/12.01.1990г., заинтересовано лице по смисъла на чл.131 от ЗУТ, по становище на главния архитект на Община Средец от 21.11.2023 г. и скица – предложение по чл.135, ал.2 от ЗУТ,

ДОПУСКАМ:

Да се изработи проект за частично изменение на ПУП/ПР/ – План за регуляция на част от кв.26 по плана на село Факия, община Средец, област Бургас,

В обхват: УПИ IV-188, УПИ III-187, УПИ VII-186 и УПИ VII-190, като парцелната граница между тях , се постави по съществуващата обща имотна граница.

Проектът да се изработи на основание §8 ,ал2, т. 3 от ПР на ЗУТ, за сметка на собствениците , при спазване нормите на ЗУТ и изискванията на наредба № 8 за обема и сдържанието на устройствените схеми и планове.

Съгласно чл.135 ал.6 от ЗУТ, настоящата заповед спира прилагането на действащия ПУП-ПР , в частта за която се отнася.

Заповедта да се обяви на заинтересованите лица по реда на чл.124б, ал.2 от ЗУТ.

инж. Иван Кичев

Кмет на Община Средец
Споделяне: