Общинска администрация Средец / Република България

Заповед № 19 / 30.01. 2023 г.

На осн. чл.44,ал.1, т.13 от ЗМСМА , чл.135 ал.3, чл.110, ал.1, т.2 от ЗУТ и във връзка с §8, ал.2, т.3 от ПР на ЗУТ и заявление вх.№ 94-00-206 /26.01.2023г. от Стоян Симеонов Христов, съсобственик с Н.Акт№25/2022г. на УПИ VII-1538 в кв.118 по действащия ПУП -ПРЗ на Средец, община Средец, одобрен с Заповед №РД-09-166/24.09.1986 г., заинтересовано лице по смисъла на чл.131 от ЗУТ, по становище на главния архитект на Община Средец от 31.01.2023 г. и скица – предложение по чл.135, ал.2 от ЗУТ,

ДОПУСКАМ:

Да се изработи проект за частично изменение на ПУП – План за регуляция на част от кв.118 по плана на град Средец, област Бургас,

В обхват: УПИ VII-1538, урегулиран с площ 677 м2, като общата парцелна граница на това УПИ, се постави по общата им имотна граница на имоти пл.№№1540 / УПИ IV-1540/ и 1645 и общинско място / УПИ VIII-1645/, с което УПИ VII-1538 стана урегулиран с площ 582 м2.

Проектът да се изработи на основание §8 ,ал.2, т. 3 от ПР на ЗУТ, за сметка на собствениците , при спазване нормите на ЗУТ и изискванията на наредба № 8 за обема и сдържанието на устройствените схеми и планове.

Съгласно чл.135 ал.6 от ЗУТ, настоящата заповед спира прилагането на действащия ПУП-ПР , в частта за която се отнася.

Инж.Иван Жабов:

Кмет Община Средец

Изготвил:

Божидар Божинов-ст.специалист „УТСБКС“

Споделяне: