Общинска администрация Средец / Република България

Заповед №2 / 10.01.2023 г.

На осн. чл. 150 ал.1 и 2 от ЗУТ , във връзка със заявление вх. №43-00-277/22.12.2022г. от инж. Живка Маврова – главен експерт към Дирекция „УТСБКС“ на община Средец -заинтересовано лице по смисъла на чл.131 от ЗУТ, за допускане изработване на КПИИ по чл.150 от ЗУТ за обект: „ Дом за стари хора“ , находящ се в УПИ III-51 в кв.17 по плана на град Средец, община Средец, с АПОС №21/09.02.2009г. и по становище на гл.архитект на Община Средец от 05.01.2023г.

ЗАПОВЯДВАМ:

РАЗРЕШАВАМ : Изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива при условията на чл.150 от ЗУТ , за строителство на обект: „Дом за стари хора“ , находящ се в УПИ III в кв.17 по плана на град Средец,“, собственост на Община Средец с АПОС №21/09.02.2009г., собственик и заинтересовано лице по смисъла на чл. 131 от ЗУТ, в следните части:

1 Проект за промяна на ПУП-ПР, на град Средец, Община Средец за УПИ III-51-отреден за обществено обслужване и УПИ XXI-715 в кв.17 , отреден за нискоетажно, индивидуално, жилищно застрояване, като парцелните граници между имоти с пл.№№51 и 715 се поставят по имотните граници, с цел урждане на регулационните сметки между двата имота, със същото предназначение, за строителство на обект:„ Дом за стари хора“ , находящ се в УПИ III в кв.17 по плана на град Средец,

2 Инвестиционен проект за обект : „ Дом за стари хора“ , находящ се в УПИ III в кв.17 по плана на град Средец, като част от комплексен инвестиционен проект по чл.150 ал.1 и 2 от ЗУТ, в следните части: Архитектура, СК, Ел, ВиК,ЕЕ, ПБ, Геодезия.

Проектът да се изработи от лицензирани проектанти, за сметка на собственика , при спазване на нормите на ЗУТ и Наредба №7 за правила и норми за устройство на видовете територии и устр.зони , и Наредба № 8 за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове.

Инж. Иван Жабов

Кмет на Община Средец

Изготвил:

Божидар Божинов – ст.специалист „УТСБКС“

Споделяне: