Общинска администрация Средец / Република България

Заповед № 22 / 09.01.2023 г.

На основание чл. 44, ал.2 от ЗМСМА, във връзка със заявление вх. № Д- 94-00-3/05.01.2023 г. подадено от Динка Георгиева Янева- собственик на ЕТ „Дием-Динка Янева”.

ПРЕКРАТЯВАМ :

регистрацията на туристически обект

СТАИ ЗА ГОСТИ

Адрес на обекта: гр. Средец, ул. „Кирил и Методий” № 7, общ. Средец, обл. Бургас

Капацитет на обекта: 4 стаи, 8 легла

Собственици на обекта: Плумена Милева Стамова с ЕГН 690901****

Димитър Милев Стамов с ЕГН 800415****

Лице извършващо дейност в обекта: ЕТ „Дием-Динка Янева”, ЕИК 203638490

Седалище и адрес на управление: гр. Средец, ул. „Преображенска” бл. 7, вх.2, ет.2, ап.16, общ. Средец, обл. Бургас

С настоящата заповед заличавам вписаните в регистъра по чл. 167 от Закона за туризма обстоятелства относно регистрирания обект и обезсилвам издаденото удостоверение.

Настоящата заповед да се връчи на заявителя за сведение и изпълнение, да се обяви на информационното табло и да се публикува в сайта на община Средец.

ИНЖ. ИВАН ЖАБОВ

Кмет на Община Средец

Споделяне: