Общинска администрация Средец / Република България

Заповед № 29 / 08.05.2024 г.

На основание чл.44, ал.1, т.13 и ал.2 от ЗМСМА, чл.129, ал.2 и чл.128, ал.14 от ЗУТ , във връзка с чл.135а, ал.1 и 3 и чл.110, ал.1, т.1 от ЗУТ, Удостоверение№25-100738/11.04.2024г. на СГКК Бургас и Решение по т.24 от протокол №3/11.04.2023 г. на ОЕСУТ и взех предвид административна преписка по Заявление №94-00-1793/03.04.2023г. от Георги Йовчев Йовчев и Ангел Йовчев Йовчев,

О Д О Б Р Я В А М :

Проект за изменение на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване на УПИ I / ПИ с ИД 20273.501.830 с площ 3524 м2/ и УПИ II / ПИ с ИД 20273.501.833, с площ 879 м2/, в кв.46 по плана на село Дебелт, община Средец, област Бургас, така, както е показано с черен, червен, син и зелен цвят в графичната част на проекта, представляваща неразделна част от настоящата заповед.

ИЗМЕНЕНИЕ НА ПУП-ПР

Обособяват се нови: УПИ I-1245, с площ 2201 м2 , лице 24,96 м и УПИ II-1246, с площ 2202 м2, лице 24,60 м, в кв.46.

ИЗМЕНЕНИЕ НА ПУП-ПЗ

С проекта за плана за застрояване се запазва устройствена зона „Жм“ – жилищна малкоетажна зона, с устройствени показатели съгласно Наредба №7 за ПНУОВТУЗ : П.застр. до 30%; П.зел. до 50; Кинт.1,0.

Предвижда се свързано застрояване с ограничителни застроителни линии, означени с червен цвят в графичната част на проекта и КК 10 м.

На основание чл.129, ал.5 от ЗУТ, заповедта да се публикува на интернет страницата на община Средец.

На основание чл.129, ал.2, във връзкас чл.131 от ЗУТ, заповедта да се съобщи на заинтересованите лица.

На основание чл. 215, ал.1 и ал.4 от ЗУТ, заповедта подлежи на обжалване пред Административен съд гр. Бургас в 14 дневен срок от съобщаването .

ИНЖ.ИВАН КИЧЕВ

КМЕТ НА ОБЩИНА СРЕДЕЦ

Споделяне: