Общинска администрация Средец / Република България

Заповед № 317 / 06.02.2024 г.

На основание чл. 44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местна администрация, във връзка с чл. 167в, ал. 1. т. 2 и ал. 2 от закона за движение по пътищата

З А П О В Я Д В А М:

Актуализирам състава на Общинската комисия по безопасност на движение по пътищата на територията на Община Средец, както следва:

Председател: инж. Живко Гърков – заместник кмет на Община Средец;

Зам. Председател: Ирина Тодорова – секретар на Община Средец;

Членове: 1. Румен Троев – гл. специалист в Община Средец;

2. Даниел Чолаков – общински съветник;

3. инж. Яна Кирязова – Директор дирекция УТСБКС;

4. Нейко Георгиев – главен специалист РПС – гр.Средец;

5. Анета Колеолова - директор на дирекция ФСДЧР;

6. инсп. Павел Палов – „Пътен контрол“ РУП гр. Средец;

7. инж. Божидар Камалиев – директор ОП „ОБЧ“;

8. Сергей Стоилов - директор на дирекция ОЗСДКИМС;

9. Алекси Шидеров – ст. сътрудник „Охрана“;

10. Мими Николова – медицински фелдшер;

11. гл. инсп. инж. Янко Тодоров –началник РСПБЗН гр. Средец.

За секретар на комисията определям: Ангелина Сидерова, мл. експерт.

На 09.02.2024г. от 10:30 ч. в зала № 202, ет. 2 при Общинска администрация – Средец да бъде проведено заседание на комисията.

Настоящата Заповед да се връчи на посочените лица за сведение и изпълнение.

ИНЖ. ИВАН КИЧЕВ

Кмет на община Средец

Ресурси
Споделяне: