Общинска администрация Средец / Република България

Заповед №33 / 21.02.2023 г.

На осн. чл. 150 ал.1 и 2 от ЗУТ , във връзка със заявление вх.№ ю.л.416/26.01.2023 г., от фирма „ ВАТС ЕНЕРДЖИ“ АД, ЕИК 207003392, със седалище и адрес на управление град София, ж.к. „ Бъкстон“, бл.20, вх.Ж, ап.112, представлявано от Ташко Тодоров Мераков - управител, за разрешаване изработването на КПИИ по чл.150 от ЗУТ, за обект: Фотоволтаична елекроцентрала“, в ПИ с идентификатор 20273.501.242 по КККР на село Дебелт, община Средец, с документи за собственост: н.а.№113, том 8, р.1974, д 955/2022г. - собственик и заинтересовано лице по смисъла на чл. 131 от ЗУТ и по становище на гл.архитект на Община Средец от 31.01.2023 г.,

ДОПУСКАМ:

Изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива при условията на чл.150 от ЗУТ , за строителство на обект: „Фотоволтаична елекроцентрала“, в ПИ с идентификатор 20273.501.242 по КККР на село Дебелт, община Средец, в следните части:

1. План за регулация / ПУП–ПР/ с обхват ПИ 20273.501.242 по КККР на село Дебелт, община Средец, да се отреди УПИ I в нов квартал 70 и се ситуират две улици, със ширина съответно 12,00 м. и 9,00 м. за доспъп до него, запазване на устройствената зона „Жм“, а предназначението на имота да се промени в „ Сгради за безвредни производствени дейности“.

2. План за застрояване/ ПУП-ПЗ /, за строителство на обект: „ Фотоволтаична електоцентрала“ в ПИ 20273.501.242 по КККР на село Дебелт, община Средец , при следните показатели на застрояване:зона Пп, плътност на застр.50% , К инт – 1.0 , Н мах. 10 м., Етаж. – 3 мах., озеленяване 30 % , застрояване «е» -свободно, с паркиране.

3. Инвестиционен проект за обект : Фотоволтаична електоцентрала“ в ПИ 20273.501.242 по КККР на село Дебелт, община Средец, като част от комплексен инвестиционен проект по чл.150 ал.1 и 2 от ЗУТ, в следните части: Конструкции, Ел, Геодезия.

Проектът да се изработи от лицензирани проектанти, за сметка на собственика , при спазване на нормите на ЗУТ и Наредба №7 за правила и норми за устройство на видовете територии и устр.зони , и Наредба № 8 за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове.

Инж. Иван Жабов

Кмет на Община Средец

Изготвил:

Божидар Божинов – ст.специалист „УТСБКС“

Споделяне: