Общинска администрация Средец / Република България

Заповед №355/01.06.2021 г.

На основание чл.14, ал.1 и 2 от ЗОС, чл.24а, ал.5 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, чл.26, чл.27, чл.63, чл.64 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост и Решение №318/26.05.2021 год. на Общински съвет на община Средец

З А П О В Я Д В А М:

Да се проведат публично оповестени търгове с явно наддаване за отдаване под наем за срок до 5 стопански години, на земеделски имоти от общинския поземлен фонд по приложен списък, неразделна част от настоящата заповед.

Определям начална тръжна цена за отдаване под наем на имотите в размер на: за ІІІ категория- 21,00 лв/дка, ІV категория- 20,00 лв/дка, V категория- 19,00 лв/дка, VІ категория- 18,00 лв/дка, VІІ категория- 17,00 лв/дка, VІІІ категория- 16,00 лв/дка, ІХ категория- 15,00 лв/дка, Х категория- 14,00 лв/дка, изоставени трайни насаждения- 14,00 лева/дка.

Определям депозит за участие в размер на 10 % от началната тръжна цена умножена по площта на имотите, който се внася в касата на Община Средец или по банкова сметка на Общината BG53BPBI79373347649603, BIC: BPBIBGSF – БПБ.

Спечелилите участници заплащат достигнатата при търга цена за първата стопанска година преди подписване на договора.

Търговете да се проведат на 25.06.2021 г. от 10:00 ч., в зала № 202 в сградата на община Средец.

Определям цена на един комплект тръжна документация за едно землище в размер на 24,00 лева с вкл. ДДС, внесена на касата в деловодството на община Средец, невъзтановима след приключване на процедурата.

Тръжните документации за участие в търговете се получават в сградата на Община Средец, гр.Средец, пл.България № 8, всеки работен ден до 16:00 ч. на 23.06.2021 г., в стая №310.

Документи за участие в търговете се входират в деловодството на община Средец до 16:00 ч. на 23.06.2021 г. за първа дата на търговете и до 16:00 ч. на 30.06.2021 г. за повторни търгове.

Утвърждавам следната тръжна документация:

 • Заявление за участие- по образец;
 • Декларация за оглед на имота;
 • Декларация за приемане условията за участие в търга;
 • Декларация за съгласие за предоставени лични данни
 • Тръжни условия;
 • Копие на решение на общински съвет;
 • Проект на договор за наем;
 • Препис от настоящата заповед.

Определям следните задължителни документи за участие:

 • Заявление за участие;
 • Документ за заплатен депозит за участие в търговете;
 • Декларации – 3 броя по образец;
 • Документ за закупена тръжна документация;
 • Нотариално заверено пълномощно на лицето упълномощено да представлява участника в търга;
 • Решение на управителния орган за участие в търга за юридически лица – с колективен орган на управление.

При неявяване на поне двама кандидати за участие в търговете, повторни търгове да се проведат на 02.07.2021 г. от 10:00 ч., при същите условия. Закупуването на документите, внасяне на депозита и входиране на заявления за участие в повторните търгове се извършва до 16:00 ч. на 30.06.2021 г.

Условията и правилата за провеждане на търговете с явно наддаване са на разположение в сградата на община Средец, пл. „България” №8, стая №310, тел.: 05551/76-90 и на страницата на община Средец www.sredets.bg.

Настоящата заповед да се публикува в регионален ежедневник, сайта на Общината и обяви на информационното табло.

ИНЖ.ИВАН ЖАБОВ

Кмет на община Средец

Ресурси
Споделяне: