Общинска администрация Средец / Република България

Заповед №38 / 7.01.2023 г.

На основание чл. 44, ал.2 от ЗМСМА и чл.125, ал.1 от Закона за горите /ЗГ/, във връзка с постъпили предложения вх. № 25-00-69/09.12.2022 г. от ТП „Държавно горско стопанство – Бургас”, вх. № 25-00-70/13.12.2022 г., от ТП „Държавно горско стопанство – Средец” и вх.№ 25-00-65/06.12.2022 г. от ОП ”Общински гори” гр. Средец

Н А Р Е Ж Д А М :

1. Разрешавам пашата на селскостопански животни във всички горски територии в землищата на Община Средец, с изключение на следните:

2. Забранявам пашата на селскостопански животни във всички горски територии в землище с. Дебелт, Община Средец, с изключение на следните:

Ресурси
Споделяне: