Общинска администрация Средец / Република България

Заповед №40 / 01.03.2023 г.

На основание чл.44, ал.1, т.13 от ЗМСМА, чл.129, ал.2 и чл.128, ал.14 от ЗУТ , във връзка с чл.135а, ал.1 и 3, протокол № 2/14.02.2023 г., т.6 на ОЕСУТ при Община Средец, Област Бургас,

О Д О Б Р Я В А М :

1. По зелените надписи и щрихи , проект за частично изменение плана за регулация /ПУП-ПР/ на село Дюлево, община Средец, одобрен със Заповед №18/23.02.1988г. за УПИ I-123 ,УПИ II-123 и УПИ III-123 в кв.6, отредени за нискоетажно, индивидуално жилищно строителство, като се ситуира нов УПИ I-123 с площ 3260 м2 в кв.6, със същото отреждане, според приложения към тази заповед проект .

2. По червените пунктирани линии и надписи и по сините надписи, промяна на плана за застрояване/ ПУП-ПЗ/ за УПИ I-123 в кв.6, отреден за нискоетажно, индивидуално жилищно строителство, като се предвиждат следните показатели на застрояване: Зона Жм, , застр. до 30%, К инт. до 1,0 , Озел. до 50%, Н до 10м., застрояване „е“- свободно, съгласно нормите на ЗУТ.

На основание чл. 215 от ЗУТ, заповедта подлежи на обжалване пред Административен съд гр. Бургас в 14 дневен срок от съобщаването .

Инж. Иван Жабов

Кмет на Община Средец

Изготвил:

Ст. специалист „УТСБКС“:Божидар Божинов

Споделяне: