Общинска администрация Средец / Република България

Заповед №41 / 01.03.2023 г.

На основание § 4, ал.1,т.2 от ПЗР на ЗКИР, констативен акт от 09.02.2023 г. на Община Средец , по заявление . вх. № 94-00-312/ 09.02.2023г. от Стоянка Иванова Първанова, Димитринка Станчева Димова и Станислава Златкова Димова , съсобственици на имот пл.№ 501.80 в кв.24, по действащия кадастрален план на с. Загорци, Община Средец, одобрен със заповед № РД-17-4/ 23.10.2007г., и регулационен план одобрен с решение № 355/27.01.2010г. ,на Общ. Съвет гр.Средец, с документи за собственост н.а № 27,т.3,д.1434/ 1997г. и н.а.№41, т.1, дело№80/1976г., заинтересовани лица по чл. 131 от ЗУТ и по решение на ОЕСУТ с протокол №2, т.15 от 14.02.2023 г.

О Д О Б Р Я В А М :

По кафявите линии , надписи и щрихи и по червените надписи, поправка на кадастралния план на с.Загорци, Община Средец, одобрен със заповед № РД–17–4 / 23.10.2007 година, за имот пл. № 501.80 в кв.10, като се разделя на 2 нови имота: пл. № 80/нов/-1212 кв.м., пл.№ 401/нов/-1221 кв.м, съгласно приложения констативен акт и скица № 193/ 09.02.2023 г. на Община Средец , която е неразделна част от него.

На основание чл. 215 от ЗУТ, настоящата заповед подлежи на обжалване пред Административен съд гр.Бургас в 14 дневен срок от съобщаването.

Инж. Иван Жабов

Кмет на Община Средец

Изготвил:

Божидар Божинов – ст.специалист „УТСБКС“

Споделяне: