Общинска администрация Средец / Република България

Заповед № 56 / 13.04. 2023 г.

На основание чл.44, ал.1, т.13 и ал.2 от ЗМСМА, чл.129, ал.2, във връзка с чл. 150 ал.2 т.1 от ЗУТ , във връзка с §8, ал.2, т.3 от ПР на ЗУТ и положително становище от протокол № 3/11.04.2023 г., т.4 на ОЕСУТ при Община Средец, Област Бургас, по заявление вх.№ 43-00-58/13.03.2023г. от инж.Живка Маврова – главен експерт към Дирекция „УТСБКС“ на община Средец,

О Д О Б Р Я В А М :

1. По сините линии и надписи , по червените линии и надписи и по черните линии, проект на ПУП – ПР /план за регулация/ , за УПИ III в кв.17, отреден за обществено обслужване, с площ 3770 м2 и УПИ XXI-715 в кв.17, отреден за нискоетажно, индивидуално жилищно строителство, с площ771 м2, по ПУП-ПРЗ на град Средец, одобрен със Зап.№РД-09-166/24.09.1986г., като парцелните граници между имоти с пл.№№51 и 715 се поставят по имотните им граници, с цел уреждане на регулационните сметки между двата имота, със същото отреждане. Площта на УПИ III- общ.обслужване става 3795,5 м2, а на УПИ XXI-715- за жилищно строителство става 745,5 м2 , в кв.17, съгласно приложения към тази Заповед проект , като част от комплексен инвестиционен проект по чл.150 ал.2т.1 от ЗУТ.

На основание чл. 215 от ЗУТ, заповедта подлежи на обжалване пред Административен съд гр. Бургас в 14 дневен срок от съобщаването .

НИКОЛИНА ДАМБУЛОВА

За Кмет на Община Средец

Съгласно Заповед №292/07.04.2023г.

Изготвил:

Божидар Божинов – гл.специалист „УТСБКС“

Споделяне: