Общинска администрация Средец / Република България

Заповед № 63 / 20.04.2023 г.

На основание чл.44, ал.1, т.13, ал.2 от ЗМСМА, §8, ал.4 на ПР от ЗУТ и протокол № 3/11.04.2023г, т.1 на ОЕСУТ при Община Средец, Област Бургас,

ОД О Б Р Я В А М :

По зелените надписи и щрихи, проект за частично изменение на плана за регулация / ПУП-ПР /на село Зорница, Община Средец, одобрен със заповед № 76/19.04.1983 г., за УПИ XIV-369 и УПИ VIII-366 в кв.38, отредени за нискоетажно, индивидуално жилищно строителство, като се промени парцелната граница между тях по общата имотна граница на имоти с №366 и 371 в кв.38, поради неуредени регулационни сметки , като УПИ VIII-366 в кв.38 е с нова площ 1765 кв.м., а УПИ XIV-369 в кв.38 е с нова площ 2955 кв.м., съгласно нормите на ЗУТ и приложения към тази заповед проект.

На основание чл. 215 от ЗУТ, заповедта подлежи на обжалване пред Административен съд гр. Бургас в 14 дневен срок от съобщаването .

Инж.Иван Жабов

Кмет Община Средец

Изготвил:

Гл.Специалист „УТСБКС“: Божидар Божинов

Споделяне: