Общинска администрация Средец / Република България

Заповед № 64 / 20.04.2023 г.

На основание § 4, ал.1,т.2 от ПЗР на ЗКИР, констативен акт от 14.03.2023 г. на Община Средец , по заявление . вх. № 94-00-1096/09.03.2023г. от Аргир Мариусов Аргиров , собственик на имот пл.№31 в кв.39, по действащия кадастрален и регулационен план на с. Горно Ябълково, Община Средец, одобрен със заповед №741,742/14.10.1937, с документи за собственост н.а № 57,т.1,д.50/ 2013г.., заинтересовано лице по чл. 131 от ЗУТ и по решение на ОЕСУТ с протокол №3, т.10 от 11.04.2023 г.

О Д О Б Р Я В А М :

По кафявите линии , надписи и щрихи и по червените надписи, поправка на кадастралния план на с.Горно Ябълково, Община Средец, одобрен със заповед № 741,742/14.10.1937 година, за имот пл. №№ 13,30 и 31 в кв.39, като границата между тях се постави изцяло по парцелната граница между УПИ II-31 и УПИ III-30 в кв.39 и край на регулацията/ имот пл.№13/, като новообразуваните поз. имоти след промяната, имат следните номера и площи: 1. Имот пл.№30 в кв.39 с площ 2020 м2; 2. Имот пл.№31 в кв.39 с площ 1940 м2; 3. Имот пл.№13 се заличава, съгласно приложения констативен акт и скица № 310/ 14.03.2023 г. на Община Средец , която е неразделна част от него.

На основание чл. 215 от ЗУТ, настоящата заповед подлежи на обжалване пред Административен съд гр.Бургас в 14 дневен срок от съобщаването.

Инж. Иван Жабов

Кмет на Община Средец

Изготвил:

Божидар Божинов – гл.специалист „УТСБКС“

Споделяне: