Общинска администрация Средец / Република България

Заповед № 65 / 20.04.2023 г.

На основание § 4, ал.1,т.2 от ПЗР на ЗКИР, констативен акт от 10.04.2023 г. на Община Средец , по заявление с вх. № 94-00-1847/10.04.2023г.. от Петко Станиславов Загорчев, в качеството му на управител на фирма „ Скай Транс БГ“ ЕООД, ЕИК 203293449, собственик на имот с пл.№ 108 в кв. 2, по действащия кадастрален план на с. Росеново, Община Средец, одобрен със заповед № 360-3-4/14.01.2003г. , регулационен план одобрен с Решение №15/02.12.2003 г , с документ за собственост н.а №111,т.2,д.287, рег.№1927/ 2022г. , заинтересовано лице по чл.131 от ЗУТ, и по решение на ОЕСУТ с протокол №3, т.29 от 11.04.2023 г.

О Д О Б Р Я В А М :

По кафявите линии , надписи и щрихи и по червените надписи, поправка на кадастралния план на с.Росеново, Община Средец, одобрен със заповед № 360-3-4/14.01.2003 г., за имоти с пл. №№ 108, 133 и 9501 в кв.2, като се обособят три нови имота: имот пл.№108 в кв.2, с площ 830 м2, имот пл.№133 в кв.2, с площ 1213 м2 и имот пл.№9501 /улица/, с площ 9905 м2, съгласно приложения констативен акт и скица № 418/10.04.2023 г. на Община Средец , която е неразделна част от него

На основание чл. 215 от ЗУТ, настоящата заповед подлежи на обжалване пред Административен съд гр.Бургас в 14 дневен срок от съобщаването.

Инж. Иван Жабов

Кмет на Община Средец

Изготвил:

Божидар Божинов – гл.специалист „УТСБКС“

Споделяне: