Общинска администрация Средец / Република България

Заповед № 680 / 07.08.2023 г.

На основание чл.44, ал1, т.1 и ал.2 от ЗМСМА, чл.41, ал. 3, т.2 от Закона за водите, §2 от допълнителните разпоредби на „Наредба № 4 от 14.09.2004 г. за условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на водоснабдителните и канализационните системи“, относно необходимост от въвеждане на режимно водоснабдяване на село Голямо Буково, община Средец

НАРЕЖДАМ:

1.Утвърждавам режимно водоснабдяване на село Голямо Буково, както следва:

- водоподаването ще бъде спирано всеки ден, за срок от 13 часа – от 19:00 часа до 08:00 часа на следващия ден за населеното място до второ нареждане.

2.Контролът по изпълнение на заповедта възлагам на кметския наместник на с. Голямо Буково и Управителя на Експлоатационен район Средец при „ВиК“ ЕАД гр. Бургас.

Заповедта да бъде публикувана на сайта на Община Средец.

ИНЖ. ИВАН ЖАБОВ

Кмет на община Средец

Споделяне: