Общинска администрация Средец / Република България

Заповед № 681 / 07.08.2023 г.

На основание чл. 44, ал.2 от ЗМСМА, чл. 34, ал. 2 от Наредба за изискванията към категоризираните места за настаняване и заведения за хранене и развлечения, за реда за определяне на категория, както и за условията и реда за регистриране на стаи за гости и апартаменти за гости и във връзка със заявление вх. № 12-00-269/04.08.2023 г. подадено от Ивелина Христова Димитрова- управител на „Ипонка“ ЕООД

ПРЕКРАТЯВАМ :

регистрацията на туристически обект

СТАИ ЗА ГОСТИ

Адрес на обекта: гр. Средец, ул. „Септемврийци” № 1А, общ. Средец, обл. Бургас

Капацитет на обекта: 4 стаи, 6 легла

Собственик на обекта: Андрей Христов Димитров с ЕГН 840413****

с адрес: гр. Средец, ул. „Васил Коларов“ бл. 1А, вх. А, ет.5, общ. Средец

Лице извършващо дейност в обекта: „Ипонка“ ЕООД с ЕИК 200205861

със седалище и адрес на управление: с. Факия, общ. Средец

С настоящата заповед заличавам вписаните в регистъра по чл. 167 от Закона за туризма обстоятелства относно регистрирания обект и обезсилвам издаденото удостоверение с № 00342/24.04.2023 г.

Настоящата заповед да се връчи на заявителя и на директора на дирекция МПОС за сведение и изпълнение, да се обяви на информационното табло, и да се публикува в сайта на община Средец.

Заповедта подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс в 14 дневен срок от получаването и.

ИНЖ. ИВАН ЖАБОВ

Кмет на община Средец

Споделяне: