Общинска администрация Средец / Република България

Заповед № 707 / 20.08.2023 г.

На основание чл.44, ал.2 от Закона за местно самоуправление и местна администрация и в изпълнение на чл.49, ал.1 чл.65, ал.2 от Закона за защита при бедствия

ЗАПОВЯДВАМ

Обявявам бедствено положение за част от територията на община Средец и въвеждам в изпълнение общинския план за защита при бедствия на община Средец, в част „Пожари“, приет с Решение № 413 от 27.09.2017 г. на Общински съвет на община Средец

1. Обстоятелствата, които налагат обявяването: Във връзка с разрастващи се пожари в горска територия и задимяване на част от територията на община Средец, както и поради опасност от разрастване на пожара, обгазяване и задимяване на населените места с. Кубадин и с. Драка, общ. Средец, което застрашава живота и здравето на населението.

2. Обосновка на необходимостта от обявяване на бедствено положение: Пожара е в смесена гора в която има насаждения от широколистни и иглолистни култури. Засегнати от пожара са гори общинска и държавна собствиност. Площта на пожара е над 2000 дка. Пожарът на моменти е и върхов, това се влияе от посоката и силата на вятъра. В момента се прави просека, тъй като гората е трудно проходима. Посоката на пожара се мени непрекъснато. Пожарът е в района на землищата на с. Кубадин и с. Драка и се разраства. В момента на терена има сили на пожарната, горски служители и доброволци.

3. Граници на територията, на която се обявява бедственото положение: Землището на с. Кубадин и землището на с. Драка.

4. Мерки за овладяване на бедствието, включително предприетите временни ограничения върху правата на гражданите:

4.1. Въвежда Общинския план за защита при бедствия на община Средец, в част „Пожари“.

4.2. Ограничава движението на хора и МПС в района на обявеното бедствено положение за част от територията на община Средец, а именно: землището на с. Кубадин и землището на с. Драка. Следва да се осигури верижна и високо проходима техника.

4.3. Копие от настоящата Заповед да се изпрати до РД „ПБЗН“ - Бургас, РУ на МВР - Средец и Областна администрация гр. Бургас.

4.4. Съобщаване на населението, чрез средствата за масова информация, свързано с обявеното бедствено положение за част от територията на община Средец, част „Пожари“.

5. Органи и длъжностни лица, отговарящи за прилагането на предприетите мерки:

5.1.3а ръководител на операциите определям началник PC „ПБЗН“

5.2. Изпълнение на дейностите по т.4.1, 4.2, т.4.3 и 4.4 ще осъществявам лично .

6. Начало на въвеждане на бедствено положение - 01:00 часа на 20.08.2023 г.

7. Срок на действието на бедственото положение - до 01.00 часа на 25.08.2023 г.

Заповедта да се доведе до знанието на всички длъжностни лица, имащи отношение по защита на населението и включени в областния (общинския) план за защита при бедствия за сведение и изпълнение.

Обявеното бедствено положение за част от територията на община Средец да се разгласи чрез средствата за масово осведомяване.

Контрол по изпълнението ще осъществявам лично.

Инж. Иван Жабов

Кмет на община Средец

Споделяне: