Общинска администрация Средец / Република България

Заповед № 71 / 25.04.2023 г.

На осн. чл. 150 ал.1 и 2 от ЗУТ , във връзка със заявление вх.№ 94-00-1960/25.04.2023г. г., от фирма „ СКАЙ ТРАНС БГ“ ЕООД, ЕИК 203293449, със седалище и адрес на управление град бУРГАС, ж.к. “Изгрев“, бл.35, вх.9, ап.2, представлявано от Петко Станиславов Загорчев- управител, за разрешаване изработването на КПИИ по чл.150 от ЗУТ, за обект: Фотоволтаична елекроцентрала“, в ПИ 501.108 в кв.2 по плана на село Росеново, община Средец, с документи за собственост: н.а.№111, том 2, р.1926, д 287/2022г. - собственик и заинтересовано лице по смисъла на чл. 131 от ЗУТ и по становище на гл.архитект на Община Средец от 25.04.2023 г.,

ДОПУСКАМ:

Изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива при условията на чл.150 от ЗУТ , за строителство на обект: „Фотоволтаична елекроцентрала“, в ПИ 501.108 в кв.2 по плана на село Росеново, община Средец, в следните части:

1. План за регулация / ПУП–ПР/ с обхват ПИ 501.108 в кв.2 по плана на село Росеново, община Средец, да се отреди нов УПИ V-108 в квартал 2, запазване на устройствената зона „Жм“, а предназначението на имота да се промени в „ Сгради за безвредни производствени дейности“.

2. План за застрояване/ ПУП-ПЗ /, за строителство на обект: „ Фотоволтаична електоцентрала“ в ПИ 501.108 в кв.2 по плана на село Росеново, община Средец , при следните показатели на застрояване:зона Жм, плътност на застр.30% , К инт – 1.0 , Н мах. 10 м., Етаж. – 3 мах., озеленяване 50 % , застрояване «е» -свободно, с паркиране.

3. Инвестиционен проект за обект : Фотоволтаична електоцентрала“ в ПИ 501.108 в кв.2 по плана на село Росеново, община Средец, като част от комплексен инвестиционен проект по чл.150 ал.1 и 2 от ЗУТ, в следните части: Конструкции, Ел, Геодезия.

Проектът да се изработи от лицензирани проектанти, за сметка на собственика , при спазване на нормите на ЗУТ и Наредба №7 за правила и норми за устройство на видовете територии и устр.зони , и Наредба № 8 за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове.

Инж. Иван Жабов

Кмет на Община Средец

Изготвил:

Божидар Божинов – гл.специалист „УТСБКС“

Споделяне: