Общинска администрация Средец / Република България

Заповед № 72 / 25.04.2023 г.

На основание чл.44, ал.1, т.13 от ЗМСМА, чл.129, ал.2 от ЗУТ и протокол №3/11.04.2023 г., т.11 на ОЕСУТ при Община Средец, Област Бургас,

О Д О Б Р Я В А М :

1. По зелените линии, надписи и щрихи, проект за частично изменение плана за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ на село Дюлево, Общ.Средец, одобрен с Зап.№18/23.02.1988г.., за имот с пл.№450 в кв.53, като се ситуират нови УПИ както следва: в кв.53 -1. УПИ VIII-450 с площ 623 м2, 2. УПИ X-450 с площ 623 м2, 3. УПИ XI-450 с площ 620 м2, 4. УПИ XII-450 с площ 641 м2, 5. УПИ XIII-450 с площ 961 м2, 6. УПИ XIV-450 с площ 962 м2; в кв.78/нов/ - 1. УПИ I-450 с площ 661 м2, 2. УПИ II-450 с площ 659 м2, като УПИ VIII, X, XI-450 в кв.53 са намалени на осн. чл.19, ал.4 от ЗУТ, според приложения към тази заповед проект .

2. По червените пунктирани линии и надписи и по сините надписи, промяна на плана за застрояване /ПУП-ПЗ/ на село Дюлево, община Средец, за всички ситуирани УПИ в кв.53 и кв.78, при следните показатели на застрояване: Зона Жм, застр.30%, К инт. 1,0 , Озел.50%, Н(1-3) 10м., застрояване „е,г“, съгласно нормите на ЗУТ.

На основание чл. 215 от ЗУТ, заповедта подлежи на обжалване пред Административен съд гр. Бургас в 14 дневен срок от съобщаването .

Инж.Иван Жабов

Кмет Община Средец

Изготвил:

Гл. специалист „УТСБКС“:Божидар Божинов

Споделяне: