Общинска администрация Средец / Република България

Заповед № 74 / 28.04.2023 г.

На осн. чл. 150 ал.1 и 2 от ЗУТ , във връзка със заявление вх.№ю.л.157/10.04.2023г., от фирма „ ЕН ЕЙ СОЛАР“ ЕООД, ЕИК 200820915, със седалище и адрес на управление село Светослав, община Стамболово, област Хасково, представлявано от Кирил Латев Кирилов – управител, за разрешаване изработването на КПИИ по чл.150 от ЗУТ, за обект: Фотоволтаична елекроцентрала“, в УПИ VIII и УПИ XIII в кв.151 по плана на град Средец , община Средец, с документи за собственост: Договор №138/2023г. за учредено право на строеж от община Средец - приобретател и заинтересовано лице по смисъла на чл. 131 от ЗУТ и по становище на гл.архитект на Община Средец от 27.04.2023 г.,

ДОПУСКАМ:

Изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива при условията на чл.150 от ЗУТ , за строителство на обект: „Фотоволтаична елекроцентрала“, в УПИ VIII и УПИ XIII в кв.151 по плана на град Средец община Средец, в следните части:

1. План за регулация - ЧИ на / ПУП–ПР/ с обхват УПИ VIII и УПИ XIII в кв.151 , да се обединят в нов УПИ VIII в квартал 151, устройствената зона „Пп“, с предназначение на имота „ за фотоволтаична централа.

2. План за застрояване – ЧИ на / ПУП-ПЗ /, за строителство на обект: Фотоволтаична електоцентрала“ в нов УПИ VIII в кв.151 , при следните показатели на застрояване:зона Пп, плътност на застр.60% , К инт – 2.0 , Н мах. 10 м., Етаж. – 3 мах., озеленяване 30 % , застрояване «е» -свободно, с паркиране.

3. Инвестиционен проект за обект : Фотоволтаична електоцентрала“ в нов УПИ VIII в кв.151 по плана на град Средец, община Средец, като част от комплексен инвестиционен проект по чл.150 ал.1 и 2 от ЗУТ, в следните части: Конструкции, Ел, Геодезия.

Проектът да се изработи от лицензирани проектанти, за сметка на приобретателя , при спазване на нормите на ЗУТ и Наредба №7 за правила и норми за устройство на видовете територии и устр.зони , и Наредба № 8 за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове.

НИКОЛИНА ДАМБУЛОВА

За Кмет на Община Средец

Съгласно Заповед№360/26.04.2023г.

Изготвил:

Божидар Божинов-гл.специалист УТСБКС

Споделяне: