Общинска администрация Средец / Република България

Заповед № 75 / 28.04.2023 г.

На основание чл.44, ал.1, т.13 и ал.2 от ЗМСМА, чл.129, ал.2 и чл.128, ал.14 от ЗУТ , във връзка с чл.135а, ал.1 и 3, протокол № 3/11.04.2023 г., т.28 на ОЕСУТ при Община Средец, Област Бургас,

О Д О Б Р Я В А М :

1. По зелените надписи и щрихи, проект за частично изменение плана за регулация /ПУП-ПР/ на село Зорница, община Средец, одобрен със Заповед №76/19.04.1983г., за УПИ IX-398 и УПИ III-398 в кв.58, отредени за нискоетажно, индивидуално жилищно строителство, като се ситуира нов УПИ XI-398 с площ 5515 м2 в кв.68, със същото отреждане, според приложения към тази заповед проект .

2. По червените пунктирани линии и надписи и по сините надписи, промяна на плана за застрояване/ ПУП-ПЗ/ за УПИ XI-398 в кв.68, отреден за нискоетажно, индивидуално жилищно строителство, като се предвиждат следните показатели на застрояване: Зона Жм, , застр. до 30%, К инт. до 1,0 , Озел. до 50%, Н до 10м., застрояване „е“- свободно, съгласно нормите на ЗУТ.

На основание чл. 215 от ЗУТ, заповедта подлежи на обжалване пред Административен съд гр. Бургас в 14 дневен срок от съобщаването .

НИКОЛИНА ДАМБУЛОВА

За Кмет на Община Средец

Съгласно Заповед №360/26.04.2023г.

Изготвил:

Гл. специалист „УТСБКС“:Божидар Божинов

Споделяне: