Общинска администрация Средец / Република България

Заповед № 843 / 26.09.2023 г.

На основание чл. 44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Заповед № РД-11-2126/16.09.2023 г. на Изпълнителния директор на БАБХ, Заповед № Бс -8986/17.09.2023 г. на Директор на ОДБХ – Бургас и Протокол на Общинската епизоотична комисия от 26.09.2023г., във връзка с първично възникнало огнище, /констатиран положителен резултат/ на болестта Шарка по дребни преживни животни в животновъден обект с рег № 8343-0006 в с. Горно Ябълково, община Средец, обл. Бургас, съгласно лабораторни резултати от Изпитвателна лаборатория “Екзотични и особено опасни инфекции“, Национална референтна лаборатория “ Шап и чума по дребните преживни животни“ към НДНИВМИ, гр. София с протокол от изпитване с изх. № 01 ШОК/16.09.2023г.

Н А Р Е Ж Д А М:

I. Предприемане на конкретни, незабавни мерки за предотвратяване проникването и разпостранението на болестта - Шарка по дребни преживни животни, в останалата /незасегната/ част от територията на община Средец.

.

II. Определям:

1. три /3/ км, защитна зона, около огнището в с. Горно Ябълково, в която влизат населените места, както следва:

- с. Горно Ябълково и с. Долно Ябълково.

2. десет /10/ км. надзорна зона около огнището в с. Горно Ябълково, в която влизат населени места, както следва:

- с. Факия;

- с. Момина църква;

- с. Белеврен;

- с. Кирово.

III. Забранявам влизането и излизането на хора, моторни превозни средства, превозни средства задвижвани чрез животинска тяга или физическа сила в т.ч. и селскостопанска техника, без разрешение на БАБХ, в района на с. Горно Ябълково и с. Долно Ябълково по време на изпълнение на мерките, с изключение на служители на МВР, медицински лица в това число спешна медицинска помощ, представители на централната и местната власт, областна администрация и лицата, имащи адресна регистрация в съответното населено място.

IV. Забранявам придвижването и транспортирането на възприемчиви животни и продукти от тях и към населените места - с. Горно Ябълково, с. Долно Ябълково с. Факия, с Момина църква, с.Белеврен и с.Кирово. Всички дребни преживни животни, отглеждани в горепосочените населени места да се отглеждат при оборен режим.

V. Кметове и км. наместници да извършат преброяване и актуализират списъците с броя на отглежданите дребни преживни животни по населени места в срок до 29.09.2023 г. да ги представят в Дирекция ИРЗГ и УЕПП – стая 301 в общинска администрация.

VI. На територията на община Средец забранявам:

1. Търговията, придвижването и транспорт на дребни преживни животни, с изключение на тези предназначени за незабавно клане и след извършен клиничен преглед, термометриране и разрешение от официален ветеринарен лекар, или на такива преминаващи транзит;

2. Организиране на пазари и изложби на дребни преживни животни;

3. В случаите на извършване на транспорт на ДПЖ, след разрешение на официален ветеринарен лекар, транспортните средства подлежат на задължителна дезинфекция преди товарене и след разтоварване на животните.

VII. Суровото мляко, добито от дребни преживни животни на територията на изрично упоменатите села по т. II от настоящата Заповед, се унищожава на място в животновъдния обект, или се преработва в млекопреработвателни предприятия на територията на област Бургас.

VIII. Добитото до момента месо от дребни преживни животни с произход от изрично упоменатите села по т. II от настоящата Заповед се подлага на преработка по метод, посочен в Приложение VII на Делегиран Регламент (ЕС) 2020/687.

IХ. При унищожаване на умъртвени животни, мляко, месо и всички вещества или отпадъци, които е възможно да бъдат заразени се спазват изискванията на Регламент (ЕО) 1069/2009.

Х. Кметове и кметските наместници на населени места:

1. Да уведомят собствениците отглеждащи дребни преживни животни за клиниката на шарката по ДПЖ;

2. Да се спазват мерките за биосигурност в обектите им;

3. При съмнение за заболяване и/или смъртност незабавно да уведомят обслужващия обекта ветеринарен лекар и/или кмета, кметския наместник на населеното място, при отклонение в здравословното състояние на отглежданите дребни преживни животни;

4. Извършване на ежеседмични клинични прегледи на дребните преживни животни, отглеждани в селищата, разположени в десет /10/ км. наблюдавана зона, така, че да се гарантира откриването на заболяването шарка по дребните преживни животни при 5% разпостранение с 95% достоверност, като резултатите от прегледите се документират;

5. Служителите на ГПУ Средец и РУ Средец да засилят контрола и проверките за нелегална търговия по придвижването на дребни преживни животни на територията на община Средец.

6. Служителите на ГПУ Средец, служители на РУ Средец, служители на ДГС Средец , членовете на СЛР - ЛРД, служители на ОП „Общински гори”, гр. Средец, гл. експерт в Дирекция ИРЗГ и УЕПП, кметовете и км. наместници да оказват съдействие на официалния ветеринарен лекар на община Средец, при изпълнение на служебните му задължения съгласно мерките, залегнали в настоящата Заповед.

7. Чрез официалния сайт на община Средец да се запознае обществеността със Заповедта на Кмета на община Средец и мерките за предотвратяване разпостранението на болестта Шарка по дребните преживни животни на територията на общината.

.

Настоящата заповед да се доведе до знанието на длъжностните лица: официален ветеринарен лекар на Община Средец, н-к ГПУ, н-к РУ, Директор на ДГС Средец, членовете на СЛР-ЛРД, Директор на ОП „Общински гори” гр. Средец, гл. експерт в Дирекция ИРЗГ и УЕПП, кметовете и км. наместници за сведение и изпълнение.

Контрола по изпълнение на заповедта възлагам на Официален ветеринарен лекар на Община Средец и гл. експерт в Дирекция „ИРЗГиУЕПП“ в общинска администрация.

ИНЖ. ИВАН ЖАБОВ

Кмет на Община Средец

ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА ЕДНОКОПИТНИ ЖИВОТНИ

Уважаеми стопани, относно спазването на крайния срок за идентификация на еднокопитни животни /ЕКЖ/- коне, магарета, мулета, катъри, понита Ви уведомяваме, че ЕКЖ следва да се идентифицират с поставяне на микрочип и издаване на паспорт.

Всеки стопанин да уведоми регистрирания ветеринарен лекар /РВЛ/ за извършване на идентификацията, същият подготвя документите за издаване на паспорт.

ЕКЖ следва да се идентифицират/маркират/ с поставяне на микрочип и издаване на паспорт /оригинал/ не по-късно от 12 месеца след датата на раждане, и във всеки случай преди напускане на животновъдния обект по местораждане. При пресрочване на срока се издава заместващ оригинала документ.

Във връзка с идентификацията търсете съдействие от кметовете и кметските наместници на населените места.

Регистрирани ветеринарни лекари:

Д-р Таня Димитрова

Д-р Иван Стоянов

Д-р Павлин Марков

Д-р Румен Борисов

Д-р Йонко Димитров

Д-р Георги Георгиев-ОВЛ

Споделяне: