Общинска администрация Средец / Република България

Заповед № 854 / 26.09.2023 г.

На основание чл. 35, ал.1 от ЗОС, чл.64 ал.1 и ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост и Решения № 873 и № 874 30.08.2023 г. на Общински съвет-гр.Средец.

З А П О В Я Д В А М:

І. Да се проведат публично оповестени търгове с тайно наддаване за продажба на следните имоти-общинска собственост:

 • Урегулиран поземлен имот I (едно римско) в кв. 150 (сто и петдесети) с площ от 2435 кв.м. (две хиляди четиристотин тридесет и пет квадратни метра), по плана на град Средец, при граници на имота: улица, УПИ II, УПИ XVI и улица, с начална тръжна цена в размер на 22 890,00 лв. /без вкл. ДДС/ и депозит за участие в размер на 2289,00 лв.;
 • Урегулиран поземлен имот XI (единадесет римско) в кв. 20 (двадесети) с площ от 960 кв.м. (деветстотин и шестдесет квадратни метра), по плана на село Вълчаново, при граници на имота: УПИ I, УПИ II, УПИ X и улица, с начална тръжна цена в размер на 7000,00 лв. /без вкл. ДДС/ и депозит за участие в размер на 700,00 лв.

1. Определеният депозит за участие в размер на 10% от началната тръжна цена, се внася в касата на Община Средец или по банкова сметка на Общината BG53BPBI79373347649603, BIC: BPBIBGSF – БПБ.

2. Стъпката за наддаване е 10 % от началната тръжна цена на имота.

ІІ. Отварянето на предложенията ще се извърши на 17.10.2023 г. от 10:40 ч. и 10:50 ч. в зала № 1, ет.1 в сградата на община Средец.

ІІІ. Място и срок за получаване на тръжната документация за участие в търга: Тръжната документация за участие в търговете се получава в сградата на Община Средец, гр.Средец, пл.България № 8, всеки работен ден до 16:00 ч. на 13.10.2023 г., стая 311.

Цената на един комплект тръжна документация е в размер на 36,00 лева с вкл. ДДС, внесена на касата в деловодството на община Средец, невъзстановима след приключване на процедурата.

ІV. Документи за участие в търговете се подават в деловодството на община Средец до 16:00ч. на 13.10.2023 г. за първа дата на търговете и до 16:00 ч. на 20.10.2023 г. за повторните търгове. При неявяване на поне двама кандидати за участие, повторни търгове ще се проведат на 24.10.2023г., при същите условия.

V. Оглед се извършва всеки работен ден до 13.10.2023 г., от 09:00 ч. до 16:00 ч.

VІ. Утвърждавам следната тръжна документация:

 • Заявление за участие- по образец;
 • Декларация за оглед на имота;
 • Декларация за приемане условията за участие в търга;
 • Тръжни условия;
 • Копие на скица на имота;
 • Копие на акта за общинска собственост;
 • Решение на общински съвет;
 • Проект на договор за продажба;
 • Препис от настоящата заповед.

VІІ. Определям следните задължителни документи за участие:

 • Заявление за участие;
 • Документ за заплатен депозит за участие в търговете;
 • Декларации – 2 броя по образец.;
 • Декларация за съгласие.;
 • Документ за закупена тръжна документация;
 • Писмено предложение с предлаганата цена в запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагана цена“ и името на заявителя.
 • Нотариално заверено пълномощно на лицето упълномощено да представлява участника в търга.;
 • Решение на управителния орган за участие в търга за юридически лица – с колективен орган на управление.

VІІІ. При неявяване на поне двама кандидата да участват в търговете, следващи търгове ще се проведат на 24.10.2023 г. от 10:40 ч. и 10:50 ч., при същите условия. Закупуването на документите, внасяне на депозитите и подаване на заявленията за участие в повторните търгове се извършва до 16:00 ч. на 20.10.2023 г.

ІX. Условията и правилата за провеждането на търговете с тайно наддаване са на разположение в сградата на община Средец, пл. „България” № 8, стая № 311, тел.: 77-30 и на страницата на община Средец: www.sredets.bg.

X. Спечелилият търга заплаща продажната цена при подписване на договора, 3% местен данък за придобиване на имот, стойността на изготвената оценка за имота и дължимия ДДС върху тях.

Настоящата заповед да се публикува в национален ежедневник, сайта на Общината и обяви на информационното табло.

ИНЖ. ИВАН ЖАБОВ

Кмет на община Средец

Споделяне: